نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مشاور حقوقی )

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مشاور حقوقی )

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مشاور حقوقی)

 سوالات استخدامی دانش عمومی

ریاضی 

ادبیات

سوالات استخدامی ریاضی ۵۹۶ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ادبیات ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

هوش ریاضی
زبان
روابط اجتماعی

فهم فناوری اطلاعات

سوالات استخدامی فهم فناوری اطاعات ۴۵۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی روابط اجتماعی ۳۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

2900 تومان – خرید

سوالات استخدامی تخصصی

سوالات استخدامی قانون مدنی در نظم حقوقی یک ۲۷۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی قانون مدنی در نظم حقوقی دو۱۳۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی قانون آیین دادرسی یک ۳۶۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی قانون آیین دادرسی دو  ۲۷۹ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی قانون آیین دادرسی سه ۲۷۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی حقوق جزای عمومی ۳۶۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی حقوق جزایی اختصاصی یک ۲۱۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی حقوق جزای اختصاصی دو۳۹۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی حقوق جزای اختصاصی سه۳۲۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی قانون مجازات اسلامی ۴۷۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی ایین دادرسی کیفری  یک ۳۰۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ایین دادرسی کیفری دو۲۲۵سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی حقوق تجارت یک ۴۲۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی حقوق تجارت دو۵۴۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی حقوق تجارت سه۳۴۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی حقوق تجارت چهار۳۳۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی اصول فقه یک۵۸۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی اصول فقه دو۳۳۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی اصول فقه سه۳۳۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی اصول فقه چهار۲۴۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی حقوق ثبت۴۱۵ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی قوانین و مقررات ثبتی

 

سایر سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان  تخصصی کلیک کنید

Related posts