سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مهندسی صنایع چوب)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مهندسی صنایع چوب)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مهندسی صنایع چوب)

 سوالات استخدامی دانش عمومی

فیزیک

شیمی

سوالات استخدامی فیزیک ۳۴۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی شیمی ۵۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

هوش ریاضی
زبان
روابط اجتماعی

فهم فناوری اطلاعات

سوالات استخدامی فهم فناوری اطاعات ۴۵۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی روابط اجتماعی ۳۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

RIAL 29,000 – خرید

سوالات استخدامی تخصصی

سوالات استخدامی زبان انگلیسی عمومی ۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان تخصصی ۲۹۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی فرهنگ کشاورزي و منابع طبیعی۱۸۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی صنایع چوب و کاغذ ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی شناخت چوب ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

RIAL 29,000 – خرید

سایر سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان  تخصصی کلیک کنید

درباره bai

x

همچنین ببینید

نمونه سوالات آزمون (جذب عمومی) تصدی منصب قضاء سال۱۳۹۸( آزمون داوطلبان دانشگاهی)

سوالات استخدامی * نمونه سوالات استخدامی  * درصورتی که سوالات تخصصی خود را پیدا نکردید ...