سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ)

 سوالات استخدامی دانش عمومی

ریاضی 

فیزیک

سوالات استخدامی ریاضی ۵۹۶ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی فیزیک ۳۴۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

هوش ریاضی
زبان
روابط اجتماعی

فهم فناوری اطلاعات

سوالات استخدامی فهم فناوری اطاعات ۴۵۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی روابط اجتماعی ۳۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

RIAL 29,000 – خرید

سوالات استخدامی تخصصی

سوالات استخدامی ریاضی عمومی یک  ۵۹۶ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ریاضی عمومی دو ۵۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ریاضی عمومی سه۱۰۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی معادلات دیفرانسیل ۴۱۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ریاضی مهندسی۱  ۴۵۹ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ریاضی مهندسی۲ ۴۵۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی عمومی ۹۰ سوال+ پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان تخصصی ۱۵۰ سوال+ پاسخنامه

سوالات استخدامی صنایع شیمیایی معدنی ۴۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی انتقال حرارت یک۲۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی انتقال حرارت دو ۱۴ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ترمودینامیک ۱۴۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی انتقال جرم ۱۸ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی عملیات واحد یک ۲۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی عملیات واحد دو ۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی راکتور ۲۵ سوال + پاسخنامه

RIAL 29,000 – خرید

سایر سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان  تخصصی کلیک کنید

درباره bai

x

همچنین ببینید

نمونه سوالات آزمون (جذب عمومی) تصدی منصب قضاء سال۱۳۹۸( آزمون داوطلبان دانشگاهی)

سوالات استخدامی * نمونه سوالات استخدامی  * درصورتی که سوالات تخصصی خود را پیدا نکردید ...