نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مهندسی معدن عمومی)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مهندسی معدن عمومی)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مهندسی معدن عمومی)

 سوالات استخدامی دانش عمومی

ریاضی 

فیزیک

سوالات استخدامی ریاضی ۵۹۶ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی فیزیک ۳۴۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

هوش ریاضی
زبان
روابط اجتماعی

فهم فناوری اطلاعات

سوالات استخدامی فهم فناوری اطاعات ۴۵۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی روابط اجتماعی ۳۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

2900 تومان – خرید

سوالات استخدامی تخصصی

سوالات استخدامی ریاضی عمومی یک  ۵۹۶ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ریاضی عمومی دو ۵۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ریاضی عمومی سه۱۰۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی معادلات دیفرانسیل ۴۱۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ریاضی مهندسی  ۴۵۹ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ریاضی مهندسی ۴۵۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی عمومی ۹۰ سوال+ پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان تخصصی ۱۵۰ سوال+ پاسخنامه

سوالات استخدامی استاتیک۱۱۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی مقاومت مصالح ۱۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی مکانیک سیالات ۷ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زمین شناسی و تکتونیک ۵۵ سوال + پاسخ نامه

سوالات استخدامی  زمین شناسی اقتصادی ۹۱ سوال + پاسخ نامه

2900 تومان – خرید

Related posts