نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مهندسی عمران – راه آهن)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مهندسی عمران – راه آهن)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مهندسی عمران – راه آهن)

 سوالات استخدامی دانش عمومی

ریاضی 

فیزیک

سوالات استخدامی ریاضی ۵۹۶ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی فیزیک ۳۴۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

هوش ریاضی
زبان
روابط اجتماعی

فهم فناوری اطلاعات

سوالات استخدامی فهم فناوری اطاعات ۴۵۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی روابط اجتماعی ۳۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

2900 تومان – خرید

سوالات استخدامی تخصصی

سوالات استخدامی ریاضی عمومی یک  ۵۹۶ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ریاضی عمومی دو ۵۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ریاضی عمومی سه۱۰۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی عمومی ۹۰ سوال+ پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان تخصصی ۲۹۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی برنامه ریزي راهبردي توسعه شهري۲۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی مکانیک سیالات ۷ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هیدرولیک ۱۸۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی مقاومت مصالح ۱۵ سوال + پاسخنامه

2900 تومان – خرید

Related posts