سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مهندسی عمران – برنامه ریز شهری)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مهندسی عمران – برنامه ریز شهری)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مهندسی عمران – برنامه ریز شهری)

 سوالات استخدامی دانش عمومی

ریاضی 

هنر

سوالات استخدامی ریاضی ۵۹۶ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هنر ۲۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

هوش ریاضی
زبان
روابط اجتماعی

فهم فناوری اطلاعات

سوالات استخدامی فهم فناوری اطاعات ۴۵۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی روابط اجتماعی ۳۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

RIAL 29,000 – خرید

سوالات استخدامی تخصصی

سوالات استخدامی آمار و کاربرد آن در مدیریت یک ۱۷۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی آمار و کاربرد آن در مدیریت دو  ۳۹۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی تاریخ هنر غرب ۲۴۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی عمومی ۹۰سوال+ پاسخنامه

سوالات استخدامی برنامه ریزي راهبردي توسعه شهری ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی مقاومت مصالح ۱۱۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی تحلیل سازه یک ۴۶ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی تحلیل سازه دو ۲۷ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی برنامه ریزي راهبردي توسعه شهري ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

RIAL 29,000 – خرید

درباره bai

x

همچنین ببینید

سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۸

سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۸ آموزش و پرورش ۹۸ سوالات استخدامی آموزش و پرورش ...