نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مهندسی صنایع غذایی)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مهندسی صنایع غذایی)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مهندسی صنایع غذایی)

 سوالات استخدامی دانش عمومی

ریاضی 

شیمی

سوالات استخدامی ریاضی ۵۹۶ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی شیمی ۵۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

هوش ریاضی
زبان
روابط اجتماعی

فهم فناوری اطلاعات

سوالات استخدامی فهم فناوری اطاعات ۴۵۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی روابط اجتماعی ۳۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

2900 تومان – خرید

سوالات استخدامی تخصصی

سوالات استخدامی کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی ۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ریاضیات کاربردي ـ عددي ۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی عمومی ۹۰سوال+ پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان تخصصی ۲۸۲ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی تکنولوژی روغن ۱۰۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی تکنولوژی قند ۴۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی تکنولوژی لبنیات ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی کنترل کیفیت آماري ۵۰۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی کنترل کیفیت آماري در صنایع غذایی ۹۰ سوال +پاسخنامه

سوالات استخدامی اصول صنایع کنسروسازی ۱۰۰ سوال + پاسخنامه

2900 تومان – خرید

 

Related posts