نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مهندسی پزشکی)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مهندسی پزشکی)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مهندسی پزشکی)

 سوالات استخدامی دانش عمومی

ریاضی 

فیزیک

سوالات استخدامی ریاضی ۵۹۶ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی فیزیک ۳۴۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

هوش ریاضی
زبان
روابط اجتماعی

فهم فناوری اطلاعات

سوالات استخدامی فهم فناوری اطاعات ۴۵۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی روابط اجتماعی ۳۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

2900 تومان – خرید

سوالات استخدامی تخصصی

سوالات استخدامی ریاضی عمومی یک  ۵۹۶ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ریاضی عمومی دو ۵۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ریاضی عمومی سه۱۰۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی معادلات دیفرانسیل ۴۱۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ریاضی مهندسی۱  ۴۵۹ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ریاضی مهندسی۲ ۴۵۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی عمومی ۹۰سوال+ پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان تخصصی ۶۰سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی فیزیک پزشکی۲۹سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی مقدمه ای بر مهندسی پزشکی ۲۰۵سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی سیگنال ها و سیستم ها۱۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی مدارهای الکتریکی ۲۱۰ سوال + پاسخ نامه

سوالات استخدامی الکترونیک ۱۷۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی تحلیل و طراحی مدارهاي الکترونیک ۱۱۵  سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی آناتومی ۳۶۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی فیزیولوژی ۱۲۰سوال + پاسخنامه

2900 تومان – خرید

سایر سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان  تخصصی کلیک کنید

Related posts