نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (کارشناس مرمت و احیاي بناهاي تاریخی)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (کارشناس مرمت و احیاي بناهاي تاریخی)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (کارشناس مرمت و احیاي بناهاي تاریخی)

 سوالات استخدامی دانش عمومی

ریاضی 

فیزیک

سوالات استخدامی ریاضی ۵۹۶ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی فیزیک ۳۴۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

هوش ریاضی
زبان
روابط اجتماعی

فهم فناوری اطلاعات

سوالات استخدامی فهم فناوری اطاعات ۴۵۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی روابط اجتماعی ۳۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

2900 تومان – خرید

سوالات استخدامی تخصصی

سوالات استخدامی مبانی احتمالات و آمار مهندسی ۲۰۴ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی  سازه در معماري۱ ۴۶ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی  سازه در معماري۲ ۲۷ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی  زبان انگلیسی عمومی ۹۰ سوال+ پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان تخصصی ۲۹۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی مبانی و مفاهیم معماري معاصر غرب۷۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی سبک شناسی معماري ایرانی۱۸۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی آشنایی با معماري اسلامی ایران۳۰ سوال + پاسخنامه

2900 تومان – خرید

سایر سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان  تخصصی کلیک کنید

Related posts