سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (کارشناس علوم فیزیک)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (کارشناس علوم فیزیک)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (کارشناس علوم فیزیک)

 سوالات استخدامی دانش عمومی

ریاضی 

فیزیک

سوالات استخدامی ریاضی ۵۹۶ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی فیزیک ۳۴۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

هوش ریاضی
زبان
روابط اجتماعی

فهم فناوری اطلاعات

سوالات استخدامی فهم فناوری اطاعات ۴۵۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی روابط اجتماعی ۳۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

RIAL 29,000 – خرید

سوالات استخدامی تخصصی

سوالات استخدامی ریاضی عمومی  یک  ۵۹۶ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ریاضی عمومی دو ۵۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی فیزیک پایه  ۱۴۴ سوال + پاسخ نامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی عمومی ۹۰ سوال+ پاسخنامه 

سوالات استخدامی زبان تخصصی۱۸۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی آشنایی با نسبیت خاص ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی مکانیک کوانتومی یک۳۲۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی مکانیک کوانتومی دو۱۶۸ سوال + پاسخنامه

RIAL 29,000 – خرید

سایر سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان  تخصصی کلیک کنید

درباره bai

x

همچنین ببینید

نمونه سوالات آزمون (جذب عمومی) تصدی منصب قضاء سال۱۳۹۸( آزمون داوطلبان دانشگاهی)

سوالات استخدامی * نمونه سوالات استخدامی  * درصورتی که سوالات تخصصی خود را پیدا نکردید ...