نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (کارشناس علوم شیمی)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (کارشناس علوم شیمی)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (کارشناس علوم شیمی)

 سوالات استخدامی دانش عمومی

ریاضی
فیزیک 
شیمی

سوالات استخدامی ریاضی ۵۹۶ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی فیزیک ۳۴۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی شیمی ۵۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

هوش ریاضی
زبان
روابط اجتماعی

فهم فناوری اطلاعات

سوالات استخدامی فهم فناوری اطاعات ۴۵۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی روابط اجتماعی ۳۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

2900 تومان – خرید

سوالات استخدامی تخصصی

سوالات استخدامی کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی ۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی عمومی ۹۰سوال+ پاسخنامه 

سوالات استخدامی زبان تخصصی ۲۸۲ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی شیمی آلی یک ۶۶۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی شیمی آلی دو۵۵۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی شیمی آلی سه۴۳۵ سوال + پاسخنامه

2900 تومان – خرید

سایر سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان  تخصصی کلیک کنید

Related posts