سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (کارشناس علوم ریاضی)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (کارشناس علوم ریاضی)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (کارشناس علوم ریاضی)

 سوالات استخدامی دانش عمومی

ریاضی

سوالات استخدامی ریاضی ۵۹۶ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

هوش ریاضی
زبان
روابط اجتماعی

فهم فناوری اطلاعات

سوالات استخدامی فهم فناوری اطاعات ۴۵۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی روابط اجتماعی ۳۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

RIAL 29,000 – خرید

سوالات استخدامی تخصصی

سوالات استخدامی ریاضی عمومی۱ ۵۹۶ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی  ریاضی عمومی۲ ۵۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ریاضی عمومی۳ ۱۰۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی مبانی علوم ریاضی ۵۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی آنالیز ریاضی ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی جبر خطی ۶۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی مبانی احتمال ۲۶۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی آنالیز عددي یک۳۰۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی آنالیز عددی دو۲۵۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان  انگلیسی عمومی ۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان تخصصی۲۴۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان  انگلیسی عمومی ۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی نظریه مقدماتی مجموعه ها۱۵۴ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی مبانی انالیز ریاضی۲۱۰ سوال + پاسخنامه

RIAL 29,000 – خرید

سایر سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان  تخصصی کلیک کنید

درباره bai

x

همچنین ببینید

نمونه سوالات آزمون (جذب عمومی) تصدی منصب قضاء سال۱۳۹۸( آزمون داوطلبان دانشگاهی)

سوالات استخدامی * نمونه سوالات استخدامی  * درصورتی که سوالات تخصصی خود را پیدا نکردید ...