نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (کارشناس هوش مصنوعی)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (کارشناس هوش مصنوعی)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (کارشناس هوش مصنوعی)

 سوالات استخدامی دانش عمومی

ریاضی

سوالات استخدامی ریاضی ۵۹۶ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

هوش ریاضی
زبان
روابط اجتماعی

فهم فناوری اطلاعات

سوالات استخدامی فهم فناوری اطاعات ۴۵۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی روابط اجتماعی ۳۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

2900 تومان – خرید

سوالات استخدامی تخصصی

سوالات استخدامی هوش مصنوعی ۳۸۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی  طراحی الگوریتم۵۰۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ساختمان داده ها ۳۳۱ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی نظریه اساسی مدارها و شبکه ها۱۸۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ریاضیات گسسته ۲۷۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ریاضی عمومی یک  ۵۹۶ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ریاضی عمومی دو ۵۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی سیگنال ها و سیستم ها یک ۱۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی سوالات استخدامی سیگنال ها و سیستم ها دو۱۲۰ سوال + پاسخنامه

2900 تومان – خرید

سایر سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان  تخصصی کلیک کنید

Related posts