نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (کارشناس سخت افزار)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (کارشناس سخت افزار)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (کارشناس سخت افزار)

 سوالات استخدامی دانش عمومی

ریاضی

فیزیک

سوالات استخدامی ریاضی ۵۹۶ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی فیزیک ۳۴۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

هوش ریاضی
زبان
روابط اجتماعی

فهم فناوری اطلاعات

سوالات استخدامی فهم فناوری اطاعات ۴۵۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی روابط اجتماعی ۳۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

2900 تومان – خرید

سوالات استخدامی تخصصی

سوالات استخدامی نظریه اساسی مدارها و شبکه ها۱۸۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی مدارهای الکتریکی ۲۱۰ سوال + پاسخ نامه

سوالات استخدامی اصول طراحی VLSIر۲۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی الکترونیک دیجیتال۱۴۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی مبانی الکترونیک دیجیتال ۲۰۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی انتقال داده ها۱۳۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی شبکه های کامپیوتری۱۸۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی طراحی سیستم های کامپیوتری ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

2900 تومان – خرید

سایر سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان  تخصصی کلیک کنید

Related posts