نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (تِستر سامانه های نرم افزاری)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (تِستر سامانه های نرم افزاری)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (تِستر سامانه های نرم افزاری)

 سوالات استخدامی دانش عمومی

ریاضی

سوالات استخدامی ریاضی ۵۹۶ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

هوش ریاضی
زبان
روابط اجتماعی

فهم فناوری اطلاعات

سوالات استخدامی فهم فناوری اطاعات ۴۵۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی روابط اجتماعی ۳۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

2900 تومان – خرید

سوالات استخدامی تخصصی

سوالات استخدامی آزمون نرم افزار۲۰۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی مهندسی آزمون امنیت، اعتبارسنجی و تست نرم افزار ۴۵۵ سوال + پاسخنامه

2900 تومان – خرید

سایر سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان  تخصصی کلیک کنید

 

Related posts