نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (پژوهشگر علوم کامپیوتر)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (پژوهشگر علوم کامپیوتر)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (پژوهشگر علوم کامپیوتر)

 سوالات استخدامی دانش عمومی

ریاضی

سوالات استخدامی ریاضی ۵۹۶ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

هوش ریاضی
زبان
روابط اجتماعی

فهم فناوری اطلاعات

سوالات استخدامی فهم فناوری اطاعات ۴۵۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی روابط اجتماعی ۳۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

2900 تومان – خرید

سوالات استخدامی تخصصی

سوالات استخدامی نظریه مجموعه ها۱۵۴ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی جبر خطی ۱۸۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی مبانی نظریه محاسبات (نظریه زبانها و ماشینها)۱۵۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی آنالیز عددی ۶۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی احتمالات و آمار ۵۴۹ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ریاضیات گسسته۲۷۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ساختمان داده۳۳۱ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی طراحی الگوریتم۵۰۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی برنامه نویسی به زبانCد  ۱۵۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی تحقیق در عملیات۳۵۰سوال + پاسخنامه

2900 تومان – خرید

سایر سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان  تخصصی کلیک کنید

Related posts