نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (کارشناس بهداشت محیط)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (کارشناس بهداشت محیط)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (کارشناس بهداشت محیط)

سوالات استخدامی دانش عمومی

سوالات استخدامی زیست ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی شیمی ۵۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی فیزیک ۲۰۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

سوالات استخدامی فهم فناوری اطاعات ۴۵۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

19900 تومان – خرید

سوالات استخدامی تخصصی

سوالات استخدامی آب و فاضاب هیدرولیک -۱۷۶ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی انتقال و توزیع آب جمع آوری فاضلاب –

سوالات استخدامی تصفیه آب_ ۲۲۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی تصفیه فاضلاب _۲۲۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب_ ۴۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی  آلودگی هوا و کنترل آن_۱۰۰ سوال+ جواب
 

سایر سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان  تخصصی کلیک کنید

Related posts