نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (نویسنده (داستان کوتاه و بلند)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (نویسنده (داستان کوتاه و بلند)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (نویسنده (داستان کوتاه و بلند) 

 سوالات استخدامی دانش عمومی

ادبیات

سوالات استخدامی ادبیات ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

هوش ریاضی
زبان
روابط اجتماعی

فهم فناوری اطلاعات

سوالات استخدامی فهم فناوری اطاعات ۴۵۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی روابط اجتماعی ۳۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

2900 تومان – خرید

سوالات استخدامی تخصصی

سوالات استخدامی متون داستانی معاصر۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ادبیات داستانی غرب یک۱۲۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ادبیات داستانی غرب دو۱۲۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی  مهارتهای نوشتاری ۹۷سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی خلاقیت نمایشی۲۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی ریاضی۱ ۵۹۶سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ریاضی۲  ۵۱۰سوال + پاسخنامه  

سوالات استخدامی هندسه  ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی فیزیک یک ۳۴۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی فیزیک دو ۲۴۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی درک عمومی ریاضی و فیزیک   ۲۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی  زبان فارسی۱ ۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی  زبان فارسی۲ ۶۰ سوال + پاسخنامه

 سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی۱ ۴۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی۲ ۴۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی فارسی عمومی۱ ۳۳۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی فارسی عمومی۲ ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

2900 تومان – خرید

سایر سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان  تخصصی کلیک کنید

Related posts