سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (فیلمنامه نویس)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (فیلمنامه نویس)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (فیلمنامه نویس)

 سوالات استخدامی دانش عمومی

هنر 

ادبیات 

سوالات استخدامی ادبیات ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هنر ۲۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

هوش ریاضی
زبان
روابط اجتماعی

فهم فناوری اطلاعات

سوالات استخدامی فهم فناوری اطاعات ۴۵۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی روابط اجتماعی ۳۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

2900 تومان – خرید

سوالات استخدامی تخصصی

سوالات استخدامی گرافیک  ۲۰۰ سوال + پاسخ نامه

سوالات استخدامی تاریخ هنر ایران۱  ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی تاریخ هنر ایران۲  ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی آشنایی با بناهای تاریخی۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی  نقشه کشی معماری ۱۳۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی  سیر هنر در تاریخ  ۲۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی درک عمومی هنر ۲۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی متون داستانی معاصر۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ادبیات داستانی غرب یک۱۲۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ادبیات داستانی غرب دو۱۲۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی  مهارتهای نوشتاری ۹۷سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی خلاقیت نمایشی۲۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی درک عمومی ریاضی و فیزیک۲۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی  زبان فارسی۱ ۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی  زبان فارسی۲ ۶۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی  فارسی عمومی۱ ۳۳۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی فارسی عمومی۲ ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

2900 تومان – خرید

سایر سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان  تخصصی کلیک کنید