سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (روزنامه نگار و خبرنگار)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (روزنامه نگار و خبرنگار)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (روزنامه نگار و خبرنگار)

 سوالات استخدامی دانش عمومی

سوالات استخدامی ادبیات ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هنر ۲۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

هوش ریاضی
زبان
روابط اجتماعی

فهم فناوری اطلاعات

سوالات استخدامی فهم فناوری اطاعات ۴۵۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی روابط اجتماعی ۳۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

RIAL 29,000 – خرید

سوالات استخدامی تخصصی

سوالات استخدامی هنر عمومی۲۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی درک عمومی ریاضی و فیزیک ۲۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی زبان فارسی۱  ۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان فارسی۲ ۶۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی ۶۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی فارسی عمومی۱ ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی فارسی عمومی۲ ۳۳۰ سوال + پاسخنامه

RIAL 29,000 – خرید

سایر سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان  تخصصی کلیک کنید

درباره bai

x

همچنین ببینید

سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۸

سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۸ آموزش و پرورش ۹۸ سوالات استخدامی آموزش و پرورش ...