نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

سوالات استخدامی رشته های الهيات و علوم اسلامي

سوالات استخدامی رشته الهيات و علوم اسلامي,

سوالات استخدامی رشته های الهيات و علوم اسلامي ,

سوالات استخدامی رشته های الهيات و علوم اسلامي ,

  • سوالات استخدامی الهیات و معارف اسلامی ,

  • سوالات استخدامی علوم قرآن حدیث ,

  • سوالات استخدامی فقه و مبانی حقوق اسلامی ,

  • سوالات استخدامی تاریخ فرهنگ ملل ,

  • سوالات استخدامی فلسفه و کلام ,

  • سوالات استخدامی آموزش دینی عربی ,

  • سوالات استخدامی ادیان و عرفان ,

  • سوالات استخدامی تربیت معلم قرآن کریم ,

  • سوالات استخدامی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ,

  •  

۲۱۱۷- نمونه سوالات استخدامی اشنایی با ادیان بزرگ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۱۸ – نمونه سوالات استخدامی اصول فقه سه۳۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۱۹- نمونه سوالات استخدامی اصول فقه چهار۲۴۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۲۰ – نمونه سوالات استخدامی ایات والاحکام۳۰۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۲۱- نمونه سوالات استخدامی ایین دادرسی کیفری۳۰۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۲۲- نمونه سوالات استخدامی ایین دادرسی مدنی۳۶۰ سوال + پاسخنامه

19900 تومان – خرید

 ۲۱۲۳- نمونه سوالات استخدامی بلاغت قران کریم یک و دو۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۲۴- نمونه سوالات استخدامی تاریخ اسلام از وفات پیامبر تا سقوط بنی امیه۱۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۲۵- نمونه سوالات استخدامی تاریخ تحلیلی صدر اسلام۲۱۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۲۶- نمونه سوالات استخدامی تاریخ تفسیر قران کریم یک۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۲۷- نمونه سوالات استخدامی تاریخ حدیث۲۱۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۲۸- نمونه سوالات استخدامی تاریح علوم اسلام یک۲۱۰ سوال + پاسخنامه

1900 تومان – خرید

۲۱۲۹- نمونه سوالات استخدامی تاریخ فقه و فقها۳۰۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۳۲- نمونه سوالات استخدامی تاریخ فلسفه اسلامی سه۱۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۳۰- نمونه سوالات استخدامی تاریخ فلسفه اسلامی یک۲۱۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۳۱- نمونه سوالات استخدامی تاریخ فلسفه اسلامی دو۳۰۰ سوال + پاسخنامه

1900 تومان – خرید

۲۱۳۲- نمونه سوالات استخدامی تاریخ فلسفه اسلامی سه۱۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۳۳- نمونه سوالات استخدامی تاریخ فلسفه غرب یک۲۴۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۳۴- نمونه سوالات استخدامی تاریخ فلسفه غرب دو۲۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۳۵- نمونه سوالات استخدامی تاریخ قران دو۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۳۶- نمونه سوالات استخدامی تاریخ هنر های اسلامی یک۲۴۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۳۷- نمونه سوالات استخدامی تفسیر تربیتی قران کریم یک۲۱۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۳۸- نمونه سوالات استخدامی جوامع حدیثی۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۳۹- نمونه سوالات استخدامی حقوق بین المللی عمومی و خصوصی۲۱۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۴۰- نمونه سوالات استخدامی حقوق تجارت یک رشته الهیات۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۴۱- نمونه سوالات استخدامی حقوق جزای خصوصی اسلام۳۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۴۲- نمونه سوالات استخدامی حقوق جزای عمومی اسلامی۳۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۴۳- نمونه سوالات استخدامی حکمت اشراق یک۱۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۴۴- نمونه سوالات استخدامی  حکمت اشراق دو۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۴۵- نمونه سوالات استخدامی حکمت متعالیه یک۲۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۴۶- نمونه سوالات استخدامی حکمت متعالیه دو۲۷۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۴۷- نمونه سوالات استخدامی حکمت متالیه سه۲۱۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۴۸- نمونه سوالات استخدامی حکمت متعالیه چهار۲۱۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۴۹- نمونه سوالات استخدامی حکمت مشاء یک۲۴۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۵۰- نمونه سوالات استخدامی زبان تخصصی یک رشته الهیات۱۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۵۱- نمونه سوالات استخدامی زبان تخصصی دو رشته الهیات۲۱۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۵۲- نمونه سوالات استخدامی زبان تخصصی سه رشته الهیات۳۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۵۳- نمونه سوالات استخدامی زبان تخصصی چهار رشته الهیات۱۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۵۴- نمونه سوالات استخدامی سیری در نهج البلاغه۲۱۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۵۵- نمونه سوالات استخدامی شناخت ادیعه اهل بیت۱۸۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شناخت ادیعه اهل بیت۱۸۰ سوال + پاسخنامه

۲۱۵۶- نمونه سوالات استخدامی صرف یک۲۷۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۵۷- نمونه سوالات استخدامی صرف دو۳۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۵۸- نمونه سوالات استخدامی عرفان نظری یک۱۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۵۹- نمونه سوالات استخدامی علوم بلاغت۲۷۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۶۰- نمونه سوالات استخدامی علوم قرانی چهار۲۴۰ سوال + پاسخنامه

1900 تومان – خرید

۲۱۶۱- نمونه سوالات استخدامی علوم قرانی یک۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۶۲- نمونه سوالات استخدامی علوم قرانی دو۲۱۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۶۳- نمونه سوالات استخدامی فقه دو۲۷۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۶۴- نمونه سوالات استخدامی فقه سه۲۷۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۶۵- نمونه سوالات استخدامی فقه پنج۳۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۶۶ – نمونه سوالات استخدامی فقه الحدیث۲۱۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۶۷ – نمونه سوالات استخدامی فقه تطبیقی یک۳۰۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۶۸- نمونه سوالات استخدامی  فقه تطبیقی دو۱۸۰سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۶۹- نمونه سوالات استخدامی  فلسفه اخلاق رشته الهیات ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۷۰-  نمونه سوالات استخدامی فلسفه تطبیقی ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

1900 تومان – خرید

۲۱۷۱- نمونه سوالات استخدامی  اشنایی با فقه ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۷۲- نمونه سوالات استخدامی اشنایی با علوم قران و حدیث ۲۱۰ سوال + پاسخنامه 

900 تومان – خرید

۲۱۷۳- نمونه سوالات استخدامی فلسفه دین ۲۷۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۷۴- نمونه سوالات استخدامی قران و خاورشناسان ۱۲۰  سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۷۵- نمونه سوالات استخدامی قواعد فقه یک ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۷۶- نمونه سوالات استخدامی کلام دو ۲۴۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۷۷- نمونه سوالات استخدامی کلام چهار ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۷۸- نمونه سوالات استخدامی کلیات حقوق ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۷۹- نمونه سوالات استخدامی کلیات عرفان اسلامی ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۸۰- نمونه سوالات استخدامی کلیات علم رجال ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۸۱- نمونه سوالات استخدامی مبانی فقه و اصول ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۸۲- نمونه سوالات استخدامی مسائل کلامی جدید یک ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۸۳- نمونه سوالات استخدامی مفردات قران کریم  ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۸۴- نمونه سوالات استخدامی منطق یک ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۸۵- نمونه سوالات استخدامی مهارتهای ترجمه ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۸۶- نمونه سوالات استخدامی نحوکاربردی یک ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۸۷- نمونه سوالات استخدامی نحوکاربردی دو ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۸۸- نمونه سوالات استخدامی نحوکاربردی چهار ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۸۹- نمونه سوالات استخدامی درایه الحدیث ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۹۰- نمونه سوالات استخدامی کلام ۳ تخصصی ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۹۱- نمونه سوالات استخدامی روش تحقیق علوم اسلامی ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۹۲- نمونه سوالات استخدامی کلیات فلسفه اسلامی ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

1900 تومان – خرید

۲۱۹۳- نمونه سوالات استخدامی اشنایی با تاریخ و روش های تفسیر قران  ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 ۲۱۹۴- نمونه سوالات استخدامی متون دینی به زبان خارجه ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۹۵-اشنایی با کلیات علوم کلام ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۹۶- نمونه سوالات استخدامی عرفان عملی ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۹۷- نمونه سوالات استخدامی تاریخ تصوف دو ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۹۸- نمونه سوالات استخدامی ادیان بزرگ پیش ازاسلام ۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۹۹- نمونه سوالات استخدامی متون دینی به زبان خارجه سه ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۰۰- نمونه سوالات استخدامی ادیان ابتدایی و قدیم ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۰۱-نمونه سوالات استخدامی ادیان هند یک ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۰۲-نمونه سوالات استخدامی دین خاور دور ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۰۳-نمونه سوالات استخدامی متون عرفانی عربی یک ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۰۴-نمونه سوالات استخدامی تاریخ فرق اسلامی یک ۱۵۰سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۰۵- نمونه سوالات استخدامی ادیان هند دو ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۰۶-نمونه سوالات استخدامی تاریخ فرق اسلامی دو ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۰۷-نمونه سوالات استخدامی ادیان اسلام پیش از اسلام یک ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۰۸-نمونه سوالات استخدامی اشنایی با نسبت های عرفانی غیراسلامی ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۰۹-نمونه سوالات استخدامی متون عرفانی به زبان خارجه دو ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۱۰-نمونه سوالات استخدامی دین بودا ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۱۱-نمونه سوالات استخدامی مسیحیت ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۱۲-نمونه سوالات استخدامی اهل بیت در قران و حدیث ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۱۳-نمونه سوالات استخدامی تفسیر ترتیبی قران کریم سه ۲۴۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۱۴-نمونه سوالات استخدامی شناخت نهج البلاغه یک ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۱۵-نمونه سوالات استخدامی شناخت نهج البلاغه دو ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۱۶-نمونه سوالات استخدامی مباحثی از حقوق مدنی ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۱۷-نمونه سوالات استخدامی شناخت منابع تاریخ فرهنگ اسلامی ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۱۸-نمونه سوالات استخدامی اشنایی با فقه ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۱۹-نمونه سوالات استخدامی قرائت و درک متون عربی ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۲۰-نمونه سوالات استخدامی کلام یک ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۲۱-نمونه سوالات استخدامی منطق دو ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۲۲-نمونه سوالات استخدامی تاریخ تفسیر قران کریم دو ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۲۳- نمونه سوالات استخدامی نحوکاربردی ۳ یازبان عربی پنج ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۲۴- نمونه سوالات استخدامی مکاتب و روش های تفسیر قران کریم یک و دو ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

1900 تومان – خرید

۲۲۲۵- نمونه سوالات استخدامی مفاهیم نقدو فهم حدیث ۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۲۶- نمونه سوالات استخدامی قرائت و درک متون تفسیری ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۲۷- نمونه سوالات استخدامی تفسیر ترتیبی قران کریم چهار ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۲۸- نمونه سوالات استخدامی تفسیر موضوعی سه ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۲۹- نمونه سوالات استخدامی تاثیر قران در پیدایش علوم زبان عربی ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۳۰- نمونه سوالات استخدامی تفسیر ترتیبی قران کریم دو ۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۳۱- نمونه سوالات استخدامی مبانی نقدو فهم حدیث ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۳۲- نمونه سوالات استخدامی علوم قرانی سه ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۳۳- نمونه سوالات استخدامی تفسیر موضوعی دو ۱۵۰

900 تومان – خرید

۲۲۳۴- نمونه سوالات استخدامی  بلاغت قران کریم یک ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۳۵- نمونه سوالات استخدامی بلاغت قران کریم دو ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۳۶- نمونه سوالات استخدامی تاریخ قران یک ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۳۷- نمونه سوالات استخدامی فقه الحدیث یک ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۳۸- نمونه سوالات استخدامی مکاتب و روش های تفسیر قران یک ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۳۹- نمونه سوالات استخدامی روش های تفسیری ۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۴۰-نمونه سوالات استخدامی تفسیر قران ۳ رشته الهیات ۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۴۱- نمونه سوالات استخدامی مفردات قران دو ۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۴۲- نمونه سوالات استخدامی زبان تخصصی ۳ رشته الهیات گرایش علوم قران و حدیث ۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۴۳-  نمونه سوالات استخدامی نقدو بررسی آرای و جالی ( اموزش محور )  ۳۰ سوال + پاسخنامه 

900 تومان – خرید

۲۲۴۴- نمونه سوالات استخدامی منطق و فلسفه مقدماتی ۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۴۵- نمونه سوالات استخدامی تاریخ قران دو ۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۴۶- نمونه سوالات استخدامی مکاتب و روش های تفسیر قران دو ۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۴۷- نمونه سوالات استخدامی تفسیر قران ۱ رشته الهیات ۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۴۸- نمونه سوالات استخدامی فقه شش ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۴۹- نمونه سوالات استخدامی فلسفه فقه ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۵۰- نمونه سوالات استخدامی فقه چهار ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۵۱- نمونه سوالات استخدامی  اصول دو ۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۵۲- نمونه سوالات استخدامی مباحث اصول سه ۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۵۳- نمونه سوالات استخدامی عربی مقدماتی ۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۵۴- نمونه سوالات استخدامی منطق و فلسفه مقدماتی ۶۰ سوال + پاسخنامه

1900 تومان – خرید

۲۲۵۵- نمونه سوالات استخدامی تاریخ علوم اسلامی یک ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۵۶- نمونه سوالات استخدامی تاریخ هنرهای اسلامی یک ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

1900 تومان – خرید

۲۲۵۷- نمونه سوالات استخدامی متون تاریخی و جغرافیایی به زبان فارسی رشته الهیات ۲۵ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۵۸- نمونه سوالات استخدامی فلسفه غرب یک ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۵۹- نمونه سوالات استخدامی فلسفه غرب دو ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۶۰- نمونه سوالات استخدامی فلسفه علم ۱۲۰ سوال + پاسخنامه   

900 تومان – خرید

۲۲۶۱- نمونه سوالات استخدامی فلسفه معاصر ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۶۲- نمونه سوالات استخدامی مسائل کلامی جدید دو۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۶۳- نمونه سوالات استخدامی منطق سه ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

1900 تومان – خرید

 ۲۲۶۴- نمونه سوالات استخدامی منطق چهار ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۶۵- نمونه سوالات استخدامی منطق جدید دو۲۱۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۶۶- نمونه سوالات استخدامی منطق جدید یک ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

1900 تومان – خرید

 ۲۲۶۷-  نمونه سوالات استخدامی عرفان نظری دو ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 ۲۲۶۸- نمونه سوالات استخدامی حکمت مشاء دو ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۶۹- نمونه سوالا ت استخدامی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی۱۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۷۰- نمونه سوالات استخدامی اصول برنامه ریزی درسی۱۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۷۱- نمونه سوالات استخدامی تفسیر تربیتی قران کریم دو۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۷۲- نمونه سوالات استخدامی روش تحقیق۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۷۳- نمونه سوالات استخدامی اخلاق در سیره معصومین۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۷۴- نمونه سوالات استخدامی کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در اموزش دینی قران و عرب۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۷۵- نمونه سوالات استخدامی روش تدریس و تحلیل محتوای کتب عربی دوره ی راهنمایی۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۷۶- نمونه سوالات استخدامی فقه و احکام ۲ رشته اموزش دینی عربی۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۷۷- نمونه سوالات استخدامی تاریخ کلام و فلسفه اسلامی رشته اموزش دینی عربی۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۷۸- نمونه سوالات استخدامی فلسفه اسلامی ۲ رشته اموزش دینی عربی۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۷۹- نمونه سوالات استخدامی متون عربی ۳ رشته اموزش دینی عربی۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۸۰- نمونه سوالات استخدامی تمرین صرف و نحو عربی رشته اموزش دینی عربی۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۸۱- نمونه سوالات استخدامی روش تدریس و تحلیل محتوای کتب دینی دوره ی راهنمایی۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۸۲ – نمونه سوالات استخدامی روش تدریس و تحلیل محتوای کتب قران دوره ی راهنمایی ۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۸۳- نمونه سوالات استخدامی اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم ) رشته اموزش دینی و عربی و اب و هوا شناسی ۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۸۴- نمونه سوالات استخدامی کلام جدید رشته الهیات ۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۸۵- نمونه سوالات استخدامی فلسفه اسلامی رشته اموزش دینی عربی۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۸۶- نمونه سوالات استخدامی فلسفه اسلامی ۳ رشته اموزش دینی عربی۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۸۷- نمونه سوالات استخدامی اشنایی با کلیات علوم اسلامی (فلسفه و عرفان ۶۰ سوال + پاسخنامه )

900 تومان – خرید

۲۲۸۸- نمونه سوالات استخدامی اشنایی باادیان الهی رشته اموزش دینی عربی۹۰ سوال + پاسخنامه

1900 تومان – خرید

۲۲۸۹- نمونه سوالات استخدامی دین یهود ۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۹۰- نمونه سوالات استخدامی متون عرفانی عربی دو۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۹۱- نمونه سوالات استخدامی تاریخ تصوف یک۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۹۲- نمونه  سوالات استخدامی متون عرفانی فارسی یک ۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۹۳- نمونه سوالات استخدامی روش های مطالعات دینی یک ۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۹۴- نمونه سوالات استخدامی متون عرفانی فارسی دو ۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۹۵- نمونه سوالات استخدامی متون دینی به زبان خارجی دو۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۹۶- نمونه سوالات  استخدامی ادیان ایران پیش از اسلام دو۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۹۷-  نمونه سوالات استخدامی متون عرفانی به زبان خارجی یک ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۹۸- نمونه سوالات استخدامی مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره ۲۴۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۲۹۹- نمونه سوالات استخدامی اهل بیت در قران و حدیث ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۳۰۰- نمونه سوالات استخدامی مقدمات مشاوره و راهنمایی۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۳۰۱- نمونه سوالات استخدامی تاریخ معاصر جهان اسلامی ۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۳۰۲- نمونه سوالات استخدامی قرائت و تجوید سه ۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۳۰۳- نمونه سوالات استخدامی قرائت و تجوید چهار ۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۳۰۴- نمونه سوالات استخدامی اشنایی با احادیث ائمه رشته تربیت معلم ۶۰ سوال + پاسخنامه 

900 تومان – خرید

۲۳۰۵- نمونه سوالات  استخدامی فقه رشته تربیت معلم قران کریم ۹۰ سوال + پاسخنامه 

900 تومان – خرید

۲۳۰۶- نمونه سوالات استخدامی تفسیر موضوعی ۱ رشته تربیت معلم قران کریم ۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۳۰۷- نمونه سوالات استخدامی تجزیه و ترکیب ایات قران دو ۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۳۰۸- نمونه سوالات استخدامی روش تدریس احکام رشته تربیت معلم قران کریم ۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۳۰۹- نمونه سوالات استخدامی تجزیه و ترکیب ایات قران دو۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۳۱۰- نمونه سوالات استخدامی روش تدریس مفاهیم و قرائت قران ۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۳۱۱- نمونه سوالات استخدامی اشنایی با مکاتب عقیدتی – سیاسی ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 ۲۳۱۲- نمونه سوالات استخدامی تاریخ اسلام در مصر و شا م ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۳۱۳- نمونه سوالات استخدامی تاریخ اسلام در واندلس ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۳۱۴- نمونه سوالات استخدامی تاریخ هنرهای اسلامی دو ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۳۱۵- نمونه سوالات استخدامی تاریخ تشکیلات اسلامی یک ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۳۱۶- نمونه سوالات استخدامی تاریخ اسلام از سقوط دولت بغداد تا تاسیس دولت صفوی۱۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۳۱۷- نمونه سوالات استخدامی تاریخ علوم در اسلام دو۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۳۱۸- نمونه سوالات استخدامی تاریخ تشکیلات اسلامی دو ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۳۱۹- نمونه سوالات استخدامی مطالعات اسلامی در غرب ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۳۲۰- نمونه سوالات استخدامی تاریخ علوم در اسلام سه ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۳۲۱- نمونه سوالات استخدامی وضع کنونی جهان اسلام یک ۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۳۲۲- نمونه سوالات استخدامی تاریخ اسلام در شبه قاره هند ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۳۲۳- نمونه سوالات استخدامی جغرافیای تاریخی  اسلام دو ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۳۲۴- نمونه سوالات استخدامی جامعه شناسی تاریخی ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۳۲۵- نمونه سوالات استخدامی تاریخ اموزش و پرورش در اسلام ۱۸۰ سوال + پاسخنامه  

900 تومان – خرید

۲۳۲۶- نمونه سوالات استخدامی تاریخ عثمانیان ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۳۲۷- نمونه سوالات استخدامی وضع کنونی جهان اسلام دو ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۳۲۸- نمونه سوالات استخدامی خطوط و کتیبه های اسلامی ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۳۲۹- نمونه سوالات استخدامی روش های مطالعات دینی دو ۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۳۳۰- نمونه سوالات استخدامی فرهنگ و تمدن مسلمانان در کشور های غیر مسلمان ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۳۳۱- نمونه سوالات استخدامی متون تاریخی و جغرافیایی به زبان عربی ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۳۳۲- نمونه سوالات استخدامی جغرافیای تاریخی اسلام یک ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۳۳۳- نمونه سوالات استخدامی تاریخ صفویه ۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۳۳۴- نمونه سوالات استخدامی تاریخ تشیع یک و دو ۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۳۳۵- نمونه  سوالات استخدامی تاریخ نگاری در اسلام ۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۳۳۶- نمونه سوالات استخدامی جهان اسلام غرب و استعمار ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۳۳۷- نمونه سوالات استخدامی کلیات فرهنگ و تمدن اسلام

900 تومان – خرید

۲۳۳۸- نمونه سوالات استخدامی تاریخ تشیع رشته الهیات ۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۳۳۹- نمونه سوالات استخدامی تاریخ معاصر جهان اسلام ۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۳۴۰- نمونه سوالات استخدامی قرائت متون تاریخی به زبان فارسی یک ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۳۴۱- نمونه  سوالات استخدامی ادبیات معاصر ۱ نظم ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۳۴۲- نمونه سوالات استخدامی انواع ادبی ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۳۴۳- نمونه سوالات استخدامی اشنایی با علوم قرانی ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

1900 تومان – خرید
 

Related posts