نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

سوالات استخدامی رشته مدیریت

سوالات استخدامی رشته مدیریت (مجموعه ای از سوالات دستگاههای اجرایی-دولتی و خصوصی)

سوالات استخدامی مدیریت دولتی , سوالات استخدامی علوم اقتصادی , سوالات استخدامی مدیریت فناوری , سوالات استخدامی مدیریت سیستم و بهره وری ,سوالات استخدامی مدیریت بازرگانی , سوالات استخدامی حسابداری , سوالات استخدامی مدیریت صنعتی , سوالات استخدامی مدیریت جهانگردی ,

-نمونه سوالات استخدامی حسابداری شرکت ها۹۶سوال+پاسخ نامه

900 تومان – خرید

 

۱-نمونه سوالات استخدامی مبانی و اصول سازمان و مدیریت ۴۹۱سوال + پاسخ نامه  

19800 تومان – خرید

 

۲-نمونه سوالات استخدامی اصول حسابداری یک ۵۵۸سوال + پاسخنامه

1900 تومان – خرید

 

۳-نمونه سوالات استخدامی اصول حسابداری دو ۲۳۸سوال + پاسخنامه

1900 تومان – خرید

 

۴-نمونه سوالات استخدامی اقتصاد خرد ۳۵۵سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۵-نمونه سوالات استخدامی اقتصاد کلان ۱۶۱ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۶- نمونه سوالات استخدامی ریاضیات پایه و مقدمات آمار یک ۱۲۸ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۷- نمونه سوالات استخدامی ریاضیات پایه و مقدمات آمار دو ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۸- نمونه سوالات استخدامی زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت ۲۴۰سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۹-نمونه سوالات استخدامی مالیه عمومی و تنظیم خطمشی مالی دولت ۳۱۵سوال + پاسخنامه

1900 تومان – خرید

 

۱۰-نمونه سوالات استخدامی مبانی روش تحقیق ۷۵سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۱-نمونه سوالات استخدامی مدیریت رفتار سازمانی ۴۴۵ سوال + پاسخنامه

19900 تومان – خرید

 

۱۲-نمونه سوالات استخدامی آمار و احتمالات۵۴۹ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۳-نمونه سوالات استخدامی اصول حسابداری سه ۳۲۷ سوال + پاسخنامه

1900 تومان – خرید

 

۱۴-نمونه سوالات استخدامی بازاریابی بین الملل ۹۳۵ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۵-نمونه سوالات استخدامی تحقیق در عملیات۳۵۰سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۶-نمونه سوالات استخدامی حسابرسی یک ۳۳۵سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۷-نمونه سوالات استخدامی حقوق اساسی ۲۷۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۸-نمونه سوالات استخدامی سیستم خرید و انبارداری و توزیع۵۷۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۹-نمونه سوالات استخدامی مدیریت اسلامی یک۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۰-نمونه سوالات استخدامی اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام ۶۵ سوال + پاسخنامه

1900 تومان – خرید

 

۲۱-نمونه سوالات استخدامی آشنایی با قوانین کسب و کار ۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۲-نمونه سوالات استخدامی روانشناسی سازمانی رشته مدیریت بازرگانی۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۳-نمونه سوالات استخدامی مدیریت استراتژیک رشته مدیریت بازرگانی۹۰ سوال + پاسخنامه

1900 تومان – خرید

 

۲۴-نمونه سوالات استخدامی کاربردی در مدیریت جهانگردی۱۱۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۵-نمونه سوالات استخدامی مدیریت مالی۷۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۶-نمونه سوالات استخدامی مدیریت تولید۳۶۵ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۷-نمونه سوالات استخدامی کاربرد آمار در مدیریت صنعتی۱۱۰سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۸-نمونه سوالات استخدامی مدار های الکترونیک یک ۱۱۵ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۹-نمونه سوالات استخدامی تحقیق در عملیات یک ۸۵ سوال + پاسخنامه

1900 تومان – خرید

 

 

۳۰-نمونه سوالات استخدامی کار آفرینی و توانمند سازی۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۳۱-نمونه سوالات استخدامی آمار و کاربرد آن در مدیریت یک ۱۷۵ سوال + پاسخنامه

1900 تومان – خرید

 

۳۲-نمونه سوالات استخدامی بازارشناسی و مسائل بازاریابی ۷ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۳۳-نمونه سوالات استخدامی آمار کاربردی در مدیریت جهانگردی۱۲۰ سوال + پاسخنامه

1900 تومان – خرید

 

۳۴-نمونه سوالات استخدامی زبان خارجی ۲ رشته مدیریت دولتی و بازرگانی ۳۰ سوال

900 تومان – خرید

 

۳۵-نمونه سوالات استخدامی زبان تخصصی ۳ رشته مدیریت بازرگانی۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۳۶-نمونه سوالات استخدامی زبان تخصصی ۲ رشته مدیریت بازرگانی۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۳۷-نمونه سوالات استخدامی مدیریت منابع انسانی۴۵۹ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۳۸-نمونه سوالات استخدامی پول و ارز و بانکداری۵۹۰ سوال + پاسخنامه

19900 تومان – خرید

 

۳۹-نمونه سوالات استخدامی اصول علم اقتصاد دو ۳۵۴سوال + پاسخنامه

19900 تومان – خرید

 

۴۰-نمونه سوالات استخدامی اصول سازمان و مدیریت۴۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۴۱-نمونه سوالات استخدامی خلاقیت حل مسئله و تفکر راهبردی۴۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۴۲-نمونه سوالات استخدامی مبانی روش تحقیق در مدیریت۱۴۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۴۳-نمونه سوالات استخدامی تجزیه تحلیل و طراحی سیستم۲۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۴۴-نمونه سوالات استخدامی اصول بازاریابی ۴۶۵ سوال + پاسخنامه

1900 تومان – خرید

 

۴۵-نمونه سوالات استخدامی روش ها و فنون توانمند سازی۲۴۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۴۶-نمونه سوالات استخدامی پژوهش عملیاتی۵۱۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۴۷-نمونه سوالات استخدامی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی۴۰۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۴۸-نمونه سوالات استخدامی حقوق بازرگانی۳۱۹ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۴۹-نمونه سوالات استخدامی آمار و کاربرد آن در مدیریت دو ۳۹۵ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۵۰-نمونه سوالات استخدامی حسابداری صنعتی یک ۱۹۷سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۵۱-نمونه سوالات استخدامی بازرگانی بین المللی۴۱۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۵۲-نمونه سوالات استخدامی تجارت الکترونیک یک ۴۸۵ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۵۳-نمونه سوالات استخدامی تجارت الکترونیک دو ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۵۴-نمونه سوالات استخدامی بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان۶۸۵ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۵۵-نمونه سوالات استخدامی تحقیق در عملیات ۲ رشته مدیریت۲۳۵ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۵۶-نمونه سوالات استخدامی حقوق تجارت۴۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۵۷-نمونه سوالات استخدامی روانشناسی کار۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۵۸-نمونه سوالات استخدامی زبان تخصصی ۱ رشته مدیریت۴۰۹ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۵۹-نمونه سوالات استخدامی زبان تخصصی ۲ رشته مدیریت۴۲۵ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۶۰-نمونه سوالات استخدامی زبان تخصصی ۳ رشته مدیریت۲۰۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۶۱-نمونه سوالات استخدامی سیستم های اطلاعات مدیریت ۴۱۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۶۲-نمونه سوالات استخدامی کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۶۳-نمونه سوالات استخدامی مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن۳۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۶۴-نمونه سوالات استخدامی مبانی مدیریت بازرگانی۲۱۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۶۵-نمونه سوالات استخدامی مدیریت استراتژیک۵۸۰ سوال + پاسخنامه

1900 تومان – خرید

 

۶۶-نمونه سوالات استخدامی مدیریت اسلامی دو ۳۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۶۷-نمونه سوالات استخدامی مدیریت اسلامی پیشرفته۳۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۶۸-نمونه سوالات استخدامی مدیریت بازریابی۱۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۶۹-نمونه سوالات استخدامی مدیریت مالی دو ۳۶۹ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۷۰-نمونه سوالات استخدامی نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی۲۱۵ سوال + پاسخنامه

1900 تومان – خرید

 

۷۱-نمونه سوالات استخدامی زبان تخصصی ۴ رشته مدیریت بازرگانی۱۰۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۷۲-نمونه سوالات استخدامی مدیریت صادرات و واردات۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۷۳-نمونه سوالات استخدامی تحقیقات بازاریابی۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۷۴-نمونه سوالات استخدامی حقوق بازرگانی بین المللی۱۰۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۷۵-نمونه سوالات استخدامی سازمان های پیچیده دیدگاه استراتژیک۳۰سوال تستی

900 تومان – خرید

 

۷۶-نمونه سوالات استخدامی بازارشناسی و مسائل بازاریابی۷سوال تشریحی

900 تومان – خرید

 

۷۷-نمونه سوالات استخدامی تحقیق در عملیات رشته مدیریت بازرگانی۲۰۰ سوال + پاسخنامه

1900 تومان – خرید

 

۷۸-نمونه سوالات استخدامی حسابداری مالیاتی ۲۹۳ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۷۹-نمونه سوالات استخدامی روانشناسی عمومی۸۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۸۰-نمونه سوالات استخدامی مبانی جامعه شناسی۸۸۹ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۸۱-نمونه سوالات استخدامی حسابداری دولتی ۲۹۸ سوال + پاسخنامه

1900 تومان – خرید

 

۸۲-نمونه سوالات استخدامی حسابداری صنعتی دو ۲۳۷ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۸۳-نمونه سوالات استخدامی حسابداری صنعتی سه ۲۰۷ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۸۴-نمونه سوالات استخدامی درس مباحث جاری حسابداری۲۷۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۸۵-نمونه سوالات استخدامی حسابداری میانه دو ۶۰۶ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۸۶-نمونه سوالات استخدامی درس زبان تخصصی ۲ رشته حسابداری۲۹۰ سوال + پاسخنامه

1900 تومان – خرید

 

۸۷-نمونه سوالات استخدامی حسابداری پیشرفته دو ۲۴۵ سوال + پاسخنامه

1900 تومان – خرید

 

۸۸-نمونه سوالات استخدامی پژوهش عملیاتی ۱ حسابداری۱۰۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

 

۸۹-نمونه سوالات استخدامی زبان تخصصی ۱ رشته حسابداری ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۹۰-نمونه سوالات استخدامی حسابداری میانه یک ۲۰۹ سوال + پاسخنامه

19900 تومان – خرید

 

۹۱-نمونه سوالات استخدامی حسابداری پیشرفته دو ۳۱۶ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۹۲-نمونه سوالات استخدامی اصول تنظیم و کنترل بوجه دولتی۳۱۴ سوال + پاسخنامه

1900 تومان – خرید

 

۹۳-نمونه سوالات استخدامی حسابرسی دو ۲۵۷ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۹۴-نمونه سوالات استخدامی پروژه عملیاتی ۲ رشته حسابداری۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۹۵-نمونه سوالات استخدامی کاربرد کامپیوتر در حسابداری۹۰سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۹۶-نمونه سوالات استخدامی پژوهش عملیاتی دو ۱۰۰سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

 

۹۷-نمونه سوالات استخدامی تصمیم گیری در مسائل مالی۳۵ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۹۸-نمونه سوالات استخدامی آمار و کاربرد آن در مدیریت رشته حسابداری۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۹۹-نمونه سوالات استخدامی تئوری حسابداری یک ۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۰۰-نمونه سوالات استخدامی علم اقتصاد ۱ رشته حسابداری ۲۰۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۰۱-نمونه سوالات استخدامی حسابداری و حسابرسی دولتی۴۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۰۲-نمونه سوالات استخدامی زبان تخصصی حسابداری یک ۳۵ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۰۳-نمونه سوالات استخدامی روابط صنعتی ۲۷۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۰۴-نمونه سوالات استخدامی زبان تخصصی مدیریت صنعتی ۷۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۰۵-نمونه سوالات استخدامی طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری۳۳۷ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۰۶-نمونه سوالات استخدامی سیستم های عامل۴۵۷ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۰۷-نمونه سوالات استخدامی مبانی مهندسی صنعتی۷۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۰۸-نمونه سوالات استخدامی کارسنجی و روش سنجی ۲۵۹ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۰۹-نمونه سوالات استخدامی کنترل پروژه۳۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۱۰-نمونه سوالات استخدامی کنترل کیفیت آماری۵۰۳ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۱۱-نمونه سوالات استخدامی مبانی مدیریت صنعتی۲۵۵ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۱۲-نمونه سوالات استخدامی بررسی اقتصاد طرحهای صنعتی۲۱۵ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۱۳-نمونه سوالات استخدامی تصمیم گیری وتعیین خط مشی صنعتی۳۰۵ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۱۴-نمونه سوالات استخدامی مدیریت کارخانه۱۱۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۱۵-نمونه سوالات استخدامی ریاضی مقدماتی۱۰۵ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۱۶-نمونه سوالات استخدامی بررسی اقتصادی طرح های صنعتی۱۷۵ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۱۷-نمونه سوالات استخدامی زبان تخصصی ۴ رشته مدیریت صنعتی۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۱۸-نمونه سوالات استخدامی روانشناسی صنعتی رشته مدیریت صنعتی ۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۱۹-نمونه سوالات استخدامی حفاظت صنعتی۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۲۰-نمونه سوالات استخدامی مدیریت تولید و عملیات۳۰سوال + پاسخنامه

1900 تومان – خرید

 

۱۲۱-نمونه سوالات استخدامی اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام ۶۵ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۲۲-نمونه سوالات استخدامی جامعه شناسی عمومی۲۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۲۳-نمونه سوالات استخدامی نقشه خوانی و آشنایی با نقشه۲۵۰ سوال + پاسخنامه

1900 تومان – خرید

 

۱۲۴-نمونه سوالات استخدامی آشنایی با کامپیوتر۲۴۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۲۵-نمونه سوالات استخدامی سیاست گذاری توریسم۲۴۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۲۶-نمونه سوالات استخدامی گذراندن اوقات فراغت۳۵۸ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۲۷-نمونه سوالات استخدامی زبان دوم ۲ مدیریت جهانگردی۲۱۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۲۸-نمونه سوالات استخدامی زبان انگلیسی تخصصی ۱ مدیریت جهانگردی۳۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۲۹-نمونه سوالات استخدامی آداب سفر در اسلام۳۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۳۰-نمونه سوالات استخدامی اشنایی باسازمان های دولتی ایران ۲۷۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۳۱-نمونه سوالات استخدامی برنامه ریزی و سرپرستی گشتهای جهانگردی۳۰۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۳۲-نمونه سوالات استخدامی تاریخ فرهنگ ایران دو۲۴۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۳۳-نمونه سوالات استخدامی جغرافیای جهانگردی عمومی۲۴۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۳۴-نمونه سوالات استخدامی شناخت روحیات ملل۲۱۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۳۵-نمونه سوالات استخدامی تاریخ فرهنگ ایران یک۱۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۳۶-نمونه سوالات استخدامی باستان شناسی ایران۲۱۰ سوال + پاسخنامه

1900 تومان – خرید

 

۱۳۷-نمونه سوالات استخدامی آشنایی با موزه های جهانگردی ایرانی ۲۷۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۳۸-نمونه سوالات استخدامی جغرافیای جهانگردی ایرانی ۲۷۰ سوال + پاسخنامه

1900 تومان – خرید

 

۱۳۹-نمونه سوالات استخدامی شناخت صنایع دستی ایران۲۴۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۴۰-نمونه سوالات استخدامی مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی۳۰۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۴۱-نمونه سوالات استخدامی امور مسافرت و صدور بلیط۲۱۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۴۲-نمونه سوالات استخدامی مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردی۲۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۴۳-نمونه سوالات استخدامی شناخت صنعت جهانگردی۲۴۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۴۴-نمونه سوالات استخدامی هنر و معماری ایران۱۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۴۵-نمونه سوالات استخدامی هنر و معماری ایران دو۲۱۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۴۶-نمونه سوالات استخدامی فرهنگ عامه۱۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۴۷-نمونه سوالات استخدامی فن راهنمایی۲۰۹ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۴۸-نمونه سوالات استخدامی تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۴۹-نمونه سوالات استخدامی برنامه ریزی توسعه جهانگردی۲۱۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۵۰-نمونه سوالات استخدامی زبان انگلیسی مکاتبات تخصصی۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۵۱-نمونه سوالات استخدامی مبانی مردم شناسی (جهانگردی) ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۵۲-نمونه سوالات استخدامی قوانین و مقررات حقوقی بازرگانی۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۵۳-نمونه سوالاتی استخدامی مبانی و کاربرد کامپیوتر در جهانگردی۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۵۴-نمونه سوالات استخدامی زبان انگلیسی تخصصی ۲ رشته مدیریت جهانگردی۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۵۵-نمونه سوالات استخدامی هنر و معماری ایران ۱ رشته مدیریت جهانگردی۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۵۶-نمونه سوالات استخدامی حقوق اداری۴۱۵ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۵۷-نمونه سوالات استخدامی تحلیل آماری۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۵۸-نمونه سوالات استخدامی تصمیم گیری وتعیین خط مشی دولتی۳۶۴ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۵۹-نمونه سوالات استخدامی روابط کار در سازمان۳۳۵ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۶۰-نمونه سوالات استخدامی سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها۴۶۵ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۶۱-نمونه سوالات استخدامی سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری ۴۰۲ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۶۲-نمونه سوالات استخدامی سیستم های اطلاعات مدیریت دولتی ۲۶۵ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۶۳-نمونه سوالات استخدامی مباحث ویژه در مدیریت دولتی ۴۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۶۴-نمونه سوالات استخدامی مبانی مدیریت دولتی یک ۲۷۰ سوال +پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۶۵-نمونه سوالات استخدامی مبانی مدیریت دولتی دو۲۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۶۶-نمونه سوالات استخدامی مدیریت تطبیقی ۳۷۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۶۷-نمونه سوالات استخدامی مدیریت توسعه ۳۲۵ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۶۸-نمونه سوالات استخدامی مدیریت سازمانها محلی و شهرها داریها۲۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۶۹-نمونه سوالات استخدامی مدیریت تحول سازمانی۳۶۵ سوال + پاسخنامه

19800 تومان – خرید

 

۱۷۰-نمونه سوالات استخدامی روش تحقیق در مدیریت۲۰۵ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۷۱-نمونه سوالات استخدامی مدیریت تعاونی ها۳۰۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۷۲-نمونه سوالات استخدامی مدیریت سازمان های محلی و شهرداری ها۲۵۵ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۷۳-نمونه سوالات استخدامی  روانشناسی سیاسی رشته مدیریت دولتی۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۷۴-نمونه سوالات استخدامی سیستم های اطلاعاتی در مدیریت دولتی۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۷۵-نمونه سوالات استخدامی احکام کسب و کار رشته مدیریت دولتی۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۷۶-نمونه سوالات استخدامی تحقیق در علوم تربیتی۴۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۷۷-نمونه سوالات استخدامی ارزیابی طرح های اقتصادی۳۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۷۸-نمونه سوالات استخدامی آمار و احتمالات مهندسی ۲۰۴ سوال + پاسخنامه

1900 تومان – خرید

 

۱۷۹-نمونه سوالات استخدامی کلیات فلسفه ۳۴۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۸۰-نمونه سوالات استخدامی اقتصاد ایران۶۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۸۱-نمونه سوالات استخدامی نظام اقتصادی صدر اسلام۳۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۸۲-نمونه سوالات استخدامی نظام های اقتصادی ۳۱۱ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۸۳-نمونه سوالات استخدامی اصول اقتصاد کشاورزی ۵۳۵ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۸۴-نمونه سوالات استخدامی اقتصاد بخش عمومی دو۳۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۸۵-نمونه سوالات استخدامی اقتصاد پول ۱۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۸۶-نمونه سوالات استخدامی اقتصاد خرد یک ۵۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۸۷-نمونه سوالات استخدامی اقتصاد خرد میانه دو ۴۴۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۸۸-نمونه سوالات استخدامی اقتصاد ریاضی۷۰۵ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۸۹-نمونه سوالات استخدامی اقتصاد سنجی ۴۸۹ سوال + پاسخنامه

1900 تومان – خرید

 

۱۹۰-نمونه سوالات استخدامی اقتصاد کار و نیروی انسانی۱۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۹۱-نمونه سوالات استخدامی اقتصاد کلان میانه دو۲۱۵ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۹۲-نمونه سوالات استخدامی اقتصاد مدیریت۲۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۹۳-نمونه سوالات استخدامی اقتصاد منابع ۴۴۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۹۴-نمونه سوالات استخدامی تاریخ عقاید اقتصادی۵۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۹۵-نمونه سوالات استخدامی تجارت بین الملل ۴۷۰ سوال + پاسخنامه

19900 تومان – خرید

 

۱۹۶-نمونه سوالات استخدامی حقوق اقتصادی ۲۰۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۹۷-نمونه سوالات استخدامی روش تحقیق در اقتصاد۳۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۹۸-نمونه سوالات استخدامی مالیه بین الملل ۴۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۹۹-نمونه سوالات استخدامی اقتصاد صنعتی۴۰۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۰۰-نمونه سوالات استخدامی اقتصاد محیط زیست رشته علوم اقتصادی۸۰ سوال +پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۰۱-نمونه سوالات استخدامی اقتصاد خرد میانه یک ۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۰۲-نمونه سوالات استخدامی زبان تخصصی اقتصاد یا زبان خارجی دو ۲۰۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۰۳-نمونه سوالات استخدامی زبان تخصصی ۲ رشته علوم اقتصادی۲۵ سوال +پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۰۴-نمونه سوالات اسیتخدامی مبانی فقهی اقتصاد اسلام ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

1900 تومان – خرید

 

۲۰۵-نمونه سوالات استخدامی برنامه ریزی اقتصادی۴۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۰۶-نمونه سوالات استخدامی آمار ۱ رشته علوم اقتصادی۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۰۷-نمونه سوالات استخدامی ریاضیات ۲ رشته علوم اقتصادی۲۵ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۰۸-نمونه سوالات استخدامی ریاضی ۱ رشته علوم اقتصادی ۲۵ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۰۹-نمونه سوالات استخدامی آمار ۲ رشته علوم اقتصادی ۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۱۰-نمونه سوالات استخدامی اقتصاد بخش عمومی ۱ رشته علوم اقتصادی۱۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۱۱-نمونه سوالات استخدامی اقتصاد کشاورزی رشته علوم اقتصادی ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

19900 تومان – خرید

 

۲۱۲-نمونه سوالات استخدامی اقتصاد کلان مقدماتی۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۱۳-نمونه سوالات استخدامی اقتصاد خرد پیشرفته ۴۵ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۱۴-نمونه سوالات استخدامی اقتصاد کلان پیشرفته۴۵ سوال + پاسخنامه

1900 تومان – خرید

 

۲۱۵-نمونه سوالات استخدامی تحلیل اماری ۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۱۶-نمونه سوالات استخدامی تئوری های مدیریت پیشرفته ۳۰سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۱۷-نمونه سوالات استخدامی روش شناسی ایجاد سیستم های پیشرفته ۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۱۸-نمونه سوالات استخدامی شبکه های کامپیوتری دو۱۸۵ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۱۹-نمونه سوالات استخدامی کاربرد کامپیوتر و اشنایی با نرم افزار ها ۹۰ سوال+ پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۲۰-نمونه سوالات استخدامی مدلسازی اطلاعات سازمان ۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۲۱-نمونه سوالات استخدامی مدیریت امنیت سیستم های اطلاعاتی۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۲۲-نمونه سوالات استخدامی منابع اطلاعاتی ۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۲۳-نمونه سوالات استخدامی هوش مصنوعی ومنطق فازی ۳۰ سوال +پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۲۴-نمونه سوالات استخدامی سازماندهی مواد ۴ رده بندی ۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۲۵-نمونه سوالات استخدامی کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان ۹۰ سوال + پاسخنامه 

900 تومان – خرید

 

۲۲۶-نمونه سوالات استخدامی اقتصاد عمومی ۲۴۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۲۷-نمونه سوالات استخدامی تحلیل سیستم ها۲۴۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

Related posts