نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

سوالات استخدامی بانک رفاه ( جامعه شناسی)

سوالات استخدامی بانک رفاه ۱۳۹۸ ( جامعه شناسی)عمومی + تخصصی

سوالات استخدامی بانک رفاه ۱۳۹۸ ( جامعه شناسی)

سوالات استخدامی بانک رفاه ۹۸ ( جامعه شناسی)

 

۱ـ   سوالات استخدامی نظريه هاي جامعه شناسي  ۳۸۰ سوال با جواب بانک رفاه

۲ـ سوالات استخدامی  مفاهيم و حوزه هاي جامعه شناسي  ۱۵۰ سوال با جواب بانک رفاه

۳ـ سوالات استخدامی  جامعه شناسي سازمان ها  ۴۱۰ سوال با جواب بانک رفاه

۴ـسوالات استخدامی  روش تحقيق  سوال با جواب بانک رفاه۷۱۵ سوال با جواب بانک رفاه

سوالات عمومی:
۱ – نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه ریاضیات وآمارمقدماتی ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب

۲ – نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه زبان انگلیسی – عمومی ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

۳ – نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه زبان و ادبیات فارسی تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب

۴ – نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه فناوری اطلاعات )مهارت های هفتگانه I.C.D.L )تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه معارف اسلامی تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

۶ – نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه شناخت تامین اجتماعی ۳۰۰ سوال با جواب

۷ – نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه اطلاعات عمومی ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

۸ -نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه استعداد و هوش ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب

 

 

4500 تومان – خرید

Related posts