سوالات استخدامی بانک رفاه (رشته آمار)۱۳۹۸

سوالات استخدامی بانک رفاه (رشته آمار)سال ۹۸

 

۱ـ  نمونه سوالات استخدامی بانک رفاه درس  احتمال  ۲۶۰  +سوال با جواب صحیح

۲ـ نمونه سوالات استخدامی بانک رفاه درس روش هاي آماري  ۱۵۰ +سوال با جواب صحیح 

۳ـ  نمونه سوالات استخدامی بانک رفاه درس نمونه گيري ۱    ۱۲۰ +سوال با جواب صحیح 

۴ـنمونه سوالات استخدامی بانک رفاه درس   رگرسيون ۱   ۱۲۰ +سوال با جواب صحیح 

۵ـنمونه سوالات استخدامی بانک رفاه درس استنباط آماري    ۲۱۰ +سوال با جواب صحیح 

سوالات عمومی:
۱ – نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه ریاضیات وآمارمقدماتی ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب

۲ – نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه زبان انگلیسی – عمومی ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

۳ – نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه زبان و ادبیات فارسی تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب

۴ – نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه فناوری اطلاعات )مهارت های هفتگانه I.C.D.L )تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه معارف اسلامی تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

۶ – نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه شناخت تامین اجتماعی ۳۰۰ سوال با جواب

۷ – نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه اطلاعات عمومی ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

۸ -نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه استعداد و هوش ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب

RIAL 29,000 – خرید

درباره bai

x

همچنین ببینید

سوالات استخدامی-کارشناس جنگل و مراتع(کدشغل۱۱۷) سال ۹۸

نمونه سوالات استخدامی-کارشناس جنگل و مراتع(کدشغل۱۱۷) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸ سوالات استخدامی ...