سوالات ارشد پرستاری (سال ۸۶ تا ۹۹)+پاسخنامه

سوالات ارشد پرستاری (سال ۸۶ تا ۹۹)+پاسخنامه

سوالات ارشد پرستاری (سال ۸۶ تا امسال)با پاسخنامه صحیح

 

 مجموعه پرستاری

دروس مربوطه

نام مراجع معرفی شده مولفین و مترجمین

۴۵۰ سوال پرستاری داخلی و جراحی بهمراه پاسخ تستی و تشریحی

۱۵۰ سوال .Brunner and Suddarth’s of medical-surgical nursing/Suzanne C. Smeltzer. 150 سوال ۱۵۰ سوال th. Ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, last edition.
۲٫Medical-surgical nursing: clinical management for positive outcomes/ Joyee M. black, Jane Hokanson Hawks- 7th .ed. St. Louis: Elsevier Saunders, last edition.
۳٫Phipp’s medical-surgical nursing: health and illness perspectives/ Frances Donovan Monahan …(et.al.) 8th. Ed. St. Louis: Elsevier Mosby last edition

۵۰۰ سوال پرستاری کودکان
بهمراه پاسخ تستی و تشریحی

Wong’s nursing care of infants and children/ Marilyn J. Hockenberry, David Wilson. 8th ed. St. Louis: Mosby, Elsevier, last edition

۴۰۰ سوال پرستاری بهداشت جامعه
بهمراه پاسخ تستی و تشریحی

۱۵۰ سوال .Community and public health nursing/ Marcia Stanhope, Jeannette Lancaster. 6th ed. St. Louis: Mosby last edition.
۲٫Community health nursing: theory and practice/ Claudia M. Smith, Frances A. Manure. 2nd ed. Philadelphia: W.B. Saunders last edition.
۳-پارک جان اورت ۱۵۰ سوال ۹۲۸ درسنامه پزشکی پیشگیری و اجتماعی- مولفان: جی. ای. پارک. ک. پارکر. برگردان به فارسی حسین شجاعی تهرانی ویرایش هفدهم تهران. انتشارات سماط آخرین ویرایش
۴-برنامه و راهنمایی ایمن سازی جلد ۶- تهران: وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی معاونت سلامت آخرین ویرایش

۶۰۰ سوال پرستاری بهداشت مادران و نوزادان
بهمراه پاسخ تستی و تشریحی

۱۵۰ سوال .Maternity and women’s health care/ Deitra Leonard Lowdermilk, Shannon e. Perry. 8th ed.st. Louis: Mosby last edition
۲٫Maternal and child health nursing: care of the childbearing and childrearing family/ Adele Pillitteri. 5th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins last edition.

۵۰۰ سوال روان پرستاری
بهمراه پاسخ تستی و تشریحی

۱۵۰ سوال .Psychiatric nursing care plans/ Katherine M. Fortinash, Patricia A. Holiday worst- 5th ed. St. Louis: Mosby, Elsevier last edition 
۲٫Mental health nursing: an introductory text/ Barbara B. Bauer, signs Hill/ Philadelphia: W.B Saunders, last edition

۳۰۰ سوال مبانی مراقبتهای پرستاری با پاسخ تستی و تشریحی

۳۰۰ سوال روش تحقیق پرستاری  با پاسخ

۳۵۰ سوال آمار زیستی (پرستاری ) با جواب

۲۵۰ سوال  استعداد تحصیلی پرستاری با جواب

سوالات
۱۵۰ سوال . Berman A, Snyder Sh, Frandsen G, Kozier & Erb’s,” Fundamentals of
Nursing, Concepts, Prosses”, and Practice,(20150 سوال ۶) ۱۵۰ سوال ۰th edition, New Jersey:
Pearson Education Inc.
۲٫ Potter P, Perry AG, Stockert P, Hall Am, “Fundamental of Nursing”,
( ۲۰۱۵۰ سوال ۷) ۹th edition, St. Lovis: Elsevier
 

 سوالات محیط مراقبتی موثر و ایمن

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
۱۵۰ سوال .   ۱۵۰ سوال مدیریت مراقبت شامل:

 ۱۵۰ سوال (Case) مدیریت موردی 

 ۱۵۰ سوال   حقوق بیمار 

 ۱۵۰ سوال همکاری تیمی بین رشته ای 

 ۱۵۰ سوال مفاهیم مدیریت 
———————————————————————————–
 سوال کنترل عفونت و ایمنی شامل:

 ۱۵۰ سوال   پیشگیری از حوادث 

 ۱۵۰ سوال پیشگیری از خطا 

 ۱۵۰ سوال مواد خطرناک 

 ۱۵۰ سوال جراحی آسپتیک 

 ۱۵۰ سوال احتیاطات استاندارد 

 سوالات استفاده از محدودکننده ها ( محدودیت حرکتی برای بیمار/ بستن دست وپا) 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
سوالات حفظ و ارتقای سلامت
۱۵۰ سوال فرآیند سالمندی 
۱۵۰ سوال مراقبت قبل، حین و بعد از زایمان و مراقبت از نوزاد 
۱۵۰ سوال مراحل تکاملی و گذار 
۱۵۰ سوال ارتقا سلامت/ پیشگیری از بیماری 
۱۵۰ سوال غربالگری سلامت 
۱۵۰ سوال رفتارهای پرخطر 
۱۵۰ سوال انتخاب سبک زندگی 
۱۵۰ سوال خودمراقبتی 
۱۵۰ سوال تکنیکهای ارزیابی جسمی

——————————————————————————————————————————————————————–

سوالات تمامیت روانشناختی

۱۵۰ سوال سوء استفاده/ غفلت 
۱۵۰ سوال وابستگیهای شیمیایی/ سایر وابستگیها 
۱۵۰ سوال مراقبت پایان زندگی 
۱۵۰ سوال پویایی خانواده 
۱۵۰ سوال غم و اندوه 
۱۵۰ سوال مفاهیم بهداشت روانی 
۱۵۰ سوال تاثیرات مذهبی و معنوی در سلامت 
۱۵۰ سوال تغییرات حسی / ادراکی 
۱۵۰ سوال   مدیریت استرس 
۱۵۰ سوال سیستمهای حمایتی 
۱۵۰ سوال ارتباط درمانی 
۱۵۰ سوال محیط درمانی

———————————————————————————————————————————————–

سوالات تمامیت فیزیولوژیک

۱۵۰ سوال . آسایش و مراقبتهای اساسی شامل:
۱۵۰ سوال وسایل کمکی 
۱۵۰ سوال دفع 
۱۵۰ سوال تحرک/ بیحرکتی 
۱۵۰ سوال روشهای غیردارویی تسکین درد و تامین راحتی و آسایش تغذیه و هیدراتاسیون 
۱۵۰ سوال بهداشت فردی 
۱۵۰ سوال استراحت و خواب 
————————————————————————————————————————————–
. درمانهای دارویی و تزریقی شامل:
۱۵۰ سوال عوارض جانبی/ منع مصرف/ عوارض جانبی/ تداخلات دارویی 
۱۵۰ سوال خون و فرآوردههای خونی 
۱۵۰ سوال وسایل دسترسی ورید مرکزی 
۱۵۰ سوال محاسبه دوز 
۱۵۰ سوال اعمال مورد انتظار/ پیامدها 
۱۵۰ سوال مدیریت دارو 
۱۵۰ سوال درمانهای تزریقی/ داخل وریدی/ تغذیه کامل وریدی 
۱۵۰ سوال مدیریت دارویی درد

————————————————————————————————————————————————————–
 

۳٫ کاهش خطر بالقوه شامل:

۱۵۰ سوال تغییرات/ اختلالات در علائم حیاتی 
۱۵۰ سوال آزمایشات تشخیصی 
۱۵۰ سوال مقادیر آزمایشگاهی 
۱۵۰ سوال احتمال عوارض تستهای تشخیصی/ درمانها/ پروسیجرها 
۱۵۰ سوال احتمال عوارض پروسیجرهای جراحی و تغییرات سلامت 
۱۵۰ سوال بررسی اختصاصی سیستمها 
۱۵۰ سوال پروسیجرهای درمان 
——————————————————————————————————————————–

۴٫ سازگاری فیزیولوژیک شامل:

۱۵۰ سوال تغییر در سیستمهای بدن 
۱۵۰ سوال عدم تعادل مایعات و الکترولیتها 
۱۵۰ سوال همودینامیک 
۱۵۰ سوال مدیریت بیماری 
۱۵۰ سوال اورژانسهای پزشکی ( با تاکید بر تریاژ و احیاء قلبی ریوی مغزی) 
۱۵۰ سوال پاسخهای غیر قابل انتظار به درمان

 

——————————————————————-

تذکر: منابع مربوط به کلیه رشته های پرستاری (۱۵۰ سوال . پرستاری داخی و جراحی، ۲٫ پرستاری کودکان، ۳٫ پرستاری سلامت جامعه، ۴٫ سلامت روان و روان پرستاری، ۵٫ پرستاری سالمندی، ۶٫ پرستاری نظامی) می باشد.

 

9500 تومان – خرید
 

bai

bai