ارشیو برچسب : 8-) سوالات استخدامی امور منشی گری(منشی بخش) بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان

سوالات استخدامی امور منشی گری(منشی بخش) بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان :arrow:

دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آبادان درنظر دارد امور منشی گری بخشهایی از بیمارستان شهید معرفی زاده شهرستان شادگان را به بخش خصوصی واگذار نماید. شایان ذکر است افراد پذیرفته شده تحت پوشش شرکت پیمانکاری و بعنوان نیروی شرکتی مشغول به خدمت می شوند و هیچگونه رابطه استخدامی به دانشکده نخواهند داشت. سوالات استخدامی امور منشی گری(منشی بخش) ...

ادامه مطلب »