ارشیو برچسب : نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش1396/06/03ﻫﻨﺮآﻣﻮز (اﺳﺘﺎدﮐﺎر ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت)کدشغل2578)

نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۶/۰۶/۰۳(ﻫﻨﺮآﻣﻮز ﻧﻘﺎشی کدشغل۸۱۳۳)

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎي ﻧﻘﺎﺷﯽ۵۰۰ سوال+پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎي ﺗﺠﺴﻤﯽ۳۰۰ سوال+پاسخنامه ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺮ اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن یک ۱۵۰ سوال + پاسخنامه ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺮ اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن دو۱۸۰ سوال + پاسخنامه ﭘﺮﺳﭙﮑﺘﯿو ۳۰۰ سوال+پاسخنامه ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮ و ﻣﺮاﯾﺎ،ﻃﺮاﺣﯽ ۲۵۰ سوال+پاسخنامه ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻫﻨﺮي اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن۲۰۰ سوال+پاسخنامه سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و۹۶ دروس ...

ادامه مطلب »