سوالات استخدامی ۹۷وزارت نیرو  مهندس برق-مخابرات کد شغل۳۴۴۶

سوالات استخدامی ۹۷وزارت نیرو  مهندس برق-مخابرات کد شغل۳۴۴۶ سوالات استخدامی ۹۷وزارت نیرو الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود ۱ – سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب ۲ – سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب ۳ – سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد ۱۳۶۴ عدد ...

ادامه مطلب »