نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۶/۰۶/۰۳(دبیری تاریخ کدشغل۲۶۰۲)

 ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎن(اروﭘﺎ(ﻗﺮون وﺳﻄﯽ))۱۲۰ سوال + پاسخنامه ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎن(اروﭘﺎ(رﻧﺴﺎﻧﺲ))۲۴۰ سوال + پاسخنامه ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎن(اروﭘﺎ)ﻗﺮون ﺟﺪﯾﺪ))۲۴۰ سوال + پاسخنامه ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم(اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن)۱۸۰ سوال + پاسخنامه ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان دوره اﺳﻼﻣﯽ(اﯾﺮان در دو ﻗﺮن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ـ اﯾﺮان ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺻﻔﻮيه)۲۵۰ سوال + پاسخنامه ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ (با ﻧﮕﺎﻫﯽ وﯾﮋه ﺑﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ) ۳۰۰ سوال + پاسخنامه سوالات عمومی استخدامی آموزش و ...

ادامه مطلب »