نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۶/۰۶/۰۳(هنرآموز علوم دامی کدشغل۲۵۹۸)

ﭘﺮورش دام و ﻃﯿﻮر۱۲۰ سوال + پاسخنامه ﺗﻐﺬﯾﻪ دام ۱۸۰ سوال + پاسخنامه ژﻧﺘﯿﮏ و اﺻﻼح ﻧﮋاد دام ۲۱۵ سوال + پاسخنامه ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژي و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه۱۵۲ سوال + پاسخنامه ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي۱۲۰ سوال + پاسخنامه    سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و۹۶ دروس عمومی شامل :   ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش فناوری اطلاعات ...

ادامه مطلب »