نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۶/۰۶/۰۳(مربی امور تربیتی مدارس کدشغل۲۶۱۳)

ﺗﻌﻠﯿﻢوﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ۳۰ سوال + پاسخنامه ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢوﺗﺮﺑﯿﺖ در اﺳﻨﺎد ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش  ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﻮم ﻗﺮاﻧﯽ  ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ روز رﻓﺘﺎر و رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ۳۸۰ سوال + پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﯽ روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و رﺷﺪ سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و۹۶ دروس عمومی شامل :   ...

ادامه مطلب »