نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۶/۰۶/۰۳(هنرآموز ساختمان کدشغل۳۲۴۶)

اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ۳۰ سوال + پاسخنامه ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻓﻠﺰي ۴۰۰ سوال با جواب+۶۰۰ صفحه جزوه و کتابچه ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺑﺘﻨﯽ ۲۰۰ سوال + پاسخنامه اﺻﻮل ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ و رﺳﻢ آن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ۲۶۶ سوال + پاسخنامه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﮐﺎرﮔﺎه ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪي و آرﻣﺎﺗﻮر  ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن۲۷۸ سوال + پاسخنامه سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ ...

ادامه مطلب »