نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۶/۰۶/۰۳(ﻫﻨﺮآﻣﻮز اﻟﮑﺘﺮوﺗﮑﻨﯿﮏ کدشغل۳۲۴۷)

رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ  ۴۵۹ سوال + پاسخنامه ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ یک ۲۲۰ سوال+جواب  تحلیل مدار های الکتریکی دو ۲۱۰ سوال+جواب ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ۱۰۷ACسوال + پاسخنامه ماشین های الکتریکی ۸۰DCسوال + پاسخنامه  ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي و ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﺪار ﻓﺮﻣﺎن و ﺳﯿﻢﭘﯿﭽﯽ ۱۶۰ سوال + پاسخنامه ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﮐﺎرﮔﺎه۴۵سوال+پاسخنامه ۱۵۰۰PLC،سوال+جواب سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و۹۶ دروس عمومی ...

ادامه مطلب »