نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۶/۰۶/۰۳(آموزگار استثنایی کدشغل۲۶۰۸)

آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ۳۰۰ سوال با جواب آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ۲۲۰ سوال با جواب آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﻓﺮاد ﻧﺎﺷﻨﻮا۲۲۰ سوال با جواب اﺧﺘﻼﻻت ﮔﻮﯾﺎﯾﯽ۲۲۰ سوال با جواب اﺧﺘﻼﻻت رﺷﺪي۲۲۰ سوال با جواب ژﻧﺘﯿﮏ(ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎي اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ)۳۰۰ سوال با جواب سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و۹۶ دروس عمومی شامل :   ,سوالات عمومی استخدامی ...

ادامه مطلب »