نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۶/۰۶/۰۳(هنرآموز صنایع چوب کدشغل ۳۲۴۹)

ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﭼﻮب ۵۰۰ سوال+جواب ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن و ﻧﮕﻬﺪاري ﭼﻮب ۱۵۰ سوال+جواب  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻨﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭼﻮب  ۴۰۰ سوال +جواب ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﮐﺎرﮔﺎه و ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﭼﻮب ۴۰۰ سوال+ جواب ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭼﻮب ۱۳۰سوال+جواب سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و۹۶ دروس عمومی شامل :   ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش فناوری اطلاعات ...

ادامه مطلب »