نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۶/۰۶/۰۳(هنرآموز طراحی و دوخت کدشغل۳۲۵۰)

اﻟﮕﻮ و دوﺧﺖ۱۲۰ سوال+جواب ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎي ﺗﺠﺴﻤﯽ۳۰۰ سوال+ جواب ﻃﺮاﺣﯽ اﻧﺪام و رﻧﮓﺷﻨﺎﺳﯽ۱۵۰ سوال + پاسخنامه ﻋﻠﻮم اﻟﯿﺎف۲۴۰ سوال + پاسخنامه تاریخﻫﻨﺮ اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن یک ۱۸۰ سوال + پاسخنامه تاریخﻫﻨﺮ اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن دو۳۰۰ سوال + پاسخنامه تاریخ لباس۱۲۰ سوال+جواب سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و۹۶ دروس عمومی شامل :   ...

ادامه مطلب »