نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۶/۰۶/۰۳(هنرآموز شیلات کدشغل۳۳۱۶)

ﻣﺎﻫﯽﺷﻨﺎﺳﯽ۳۰ سوال + پاسخنامه ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ تزیینی۲۰ سوال + پاسخنامه ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ  گرمابی۳۰ سوال + پاسخنامه  ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ سردابی۲۰ سوال + پاسخنامه اﺻﻮل و روشﻫﺎي ﺻﯿﺪ آﺑﺰﯾﺎن ۳۰ سوال + پاسخنامه اﺻﻮل ﺗﻐﺬﯾﻪ آﺑﺰﯾﺎن۲۰ سوال + پاسخنامه سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و۹۶ دروس عمومی شامل :   ,سوالات عمومی ...

ادامه مطلب »