نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۶/۰۶/۰۳(ﻫﻨﺮآﻣﻮز(اﺳﺘﺎدﮐﺎر اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ)کدشغل۳۳۲۴)

ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه  ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه رﺳﻢ ﻓﻨﯽ۲۶۶ سوال + پاسخنامه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺻﻨﻌﺘﯽ۷۵سوال + پاسخنامه اﺑﺰار دﻗﯿﻖ و ﮐﻨﺘﺮل ۱۵۰ سوال سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و۹۶ دروس عمومی شامل :   ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش فناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL ) ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش ریاضی ...

ادامه مطلب »