نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۶/۰۶/۰۳(دﺑﯿﺮي ﺣﺮﻓﻪوﻓﻦ(ﮐﺎر و ﻓﻨﺎوري)کدشغل۳۳۳۲)

وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان(اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ)۱۱۵ سوال + پاسخنامه وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان(ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ۱)۴۵ سوال + پاسخنامه وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان(ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ۲)۱۵ سوال + پاسخنامه وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان(ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻓﻠﺰي و ﺑﺘﻨﯽ)۴۰۰ سوال با جواب+۶۰۰ صفحه جزوه و کتابچه وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان(اﺻﻮل ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ و رﺳﻢ آن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ)۲۶۶ سوال + پاسخنامه وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان(ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﮐﺎرﮔﺎه ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪي ...

ادامه مطلب »