نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۶/۰۶/۰۳(هنرآموز مکانیک خودرو کدشغل۳۲۵۳)

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻨﯽ(اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ)۱۱۵ سوال + پاسخنامه ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻨﯽ(ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ۱) ۱۵ سوال + پاسخنامه ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻨﯽ(ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ۲)۳۰ سوال + پاسخنامه ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻨﯽ(ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ)۱۴۵ سوال + پاسخنامه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺳﻮﺧﺖرﺳﺎﻧﯽ(ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ، دﯾﺰﻟﯽ)۱۱۵ سوال + پاسخنامه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺷﺎﺳﯽ و ﺑﺪﻧﻪ ۱۰ سوال + پاسخنامه  اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت۲۰ سوال + پاسخنامه۱۱۵ سوال + پاسخنامه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻣﻮﻟﺪ ﻗﺪرت۷۹ سوال + پاسخنامه ﺑﺮق ﺧﻮدرو۲۰ سوال + پاسخنامه سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش ...

ادامه مطلب »