سوالات استخدامی بانک رفاه (رشته آمار)۱۳۹۸

سوالات استخدامی بانک رفاه (رشته آمار)سال ۹۸   ۱ـ  نمونه سوالات استخدامی بانک رفاه درس  احتمال  ۲۶۰  +سوال با جواب صحیح ۲ـ نمونه سوالات استخدامی بانک رفاه درس روش هاي آماري  ۱۵۰ +سوال با جواب صحیح  ۳ـ  نمونه سوالات استخدامی بانک رفاه درس نمونه گيري ۱    ۱۲۰ +سوال با جواب صحیح  ۴ـنمونه سوالات استخدامی بانک رفاه درس   رگرسيون ...

ادامه مطلب »