2900 تومان
سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مدیرعامل)

سوالات استخدامی تخصصی سوالات استخدامی مبانی سازمان و مدیریت ۴۹۱سوال + پاسخ نامه سوالات استخدامی مدیریت عمومی ۹۰ سوال + پاسخنامه سوالات استخدامی مدیریت منابع انسانی ۴۵۹ سوال + پاسخنامه  سوالات [...]

مشاهده و خرید
2900 تومان
سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مدیر منابع انسانی)

سوالات استخدامی تخصصی سوالات استخدامی مدیریت عمومی ۹۰ سوال + پاسخنامه  سوالات استخدامی مبانی سازمان و مدیریت ۴۹۱سوال + پاسخ نامه سوالات استخدامی مدیریت رفتار سازمانی ۴۴۵ سوال + پاسخنامه سوالات [...]

مشاهده و خرید
2900 تومان
سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مدیر مالی)

سوالات استخدامی تخصصی سوالات استخدامی مدیریت عمومی ۹۰ سوال + پاسخنامه  سوالات استخدامی مبانی سازمان و مدیریت ۴۹۱سوال + پاسخ نامه سوالات استخدامی مدیریت منابع انسانی ۴۵۹ سوال + پاسخنامه سوالات [...]

مشاهده و خرید
2900 تومان
سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مدیر لجستیک / زنجیره تأمین)

سوالات استخدامی تخصصی سوالات استخدامی مدیریت عمومی ۹۰ سوال + پاسخنامه  سوالات استخدامی مبانی سازمان و مدیریت ۴۹۱سوال + پاسخ نامه سوالات استخدامی مدیریت رفتار سازمانی ۴۴۵ سوال + پاسخنامه سوالات [...]

مشاهده و خرید