ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ۳۴۲۱

اندازه: نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخص

دسته بندی:

قیمت: 3900 تومان

تعداد نمایش:7 بازدید

ارسال توسط:

تاریخ ارسال:15 آگوست 2018

به روز رسانی در:15 آگوست 2018

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

3900 تومان – خرید

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ – سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ – سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب
۳ – سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب
۴ – سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب
۶ – سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۷ – سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب
 
 
سوالات تخصصی  استخدامی ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ۳۴۲۱

–  سوالات استخدامی  ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ورزش یک۳۹۰ سوال + پاسخنامه

–  سوالات استخدامی  ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ورزش دو  ۲۴۰ سوال + پاسخنامه

–  سوالات استخدامی  ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ورزش سه  ۳۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ﺳﻨﺠﺶ و اﻧﺪازه  ﮔﯿﺮي در ﺗﺮﺑﯿﺖﺑﺪﻧﯽ ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

ـ سوالات استخدامی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت و روﯾﺪادﻫﺎي ورزﺷﯽ،۳۰۰ سوال + پاسخنامه

–  سوالات استخدامی آناتومی ﺣﺮﮐﺘﯽ ۳۶۰ سوال + پاسخنامه