ﮐﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش ۳۴۵۷

اندازه: نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخص

دسته بندی:

قیمت: 3900 تومان

تعداد نمایش:6 بازدید

ارسال توسط:

تاریخ ارسال:16 آگوست 2018

به روز رسانی در:17 آگوست 2018

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

3900 تومان – خرید
الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

۱ – سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ – سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب
۳ – سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب
۴ – سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب
۶ – سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۷ – سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامی  ﮐﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش ۳۴۵۷
 
سوالات استخدامی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و  برنامه رﯾﺰي آﻣﻮزﺷﯽ ۳۸۰ سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی ارزﺷﯿﺎﺑﯽ آﻣﻮزﺷﯽ  ۳۶۰ سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی ﺗﺌﻮري ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ(رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ۴۴۵ سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی ﺗﺌﻮري ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ( ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ۴۵۹ سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی ﺗﺌﻮري ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ(  اﺻﻮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ) ۲۴۰ سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی روش ﺗﺤﻘﯿﻖ وآﻣﺎر ۴۸۰ سوال + پاسخنامه