سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (کارشناس علوم آزمایشگاهی)

سوالات استخدامی تخصصی

سوالات استخدامی بیوشیمی_۲۷۷ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامیزیست شناسی سلولی مولکولی_۱۴۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ایمنی شناسی_۲۰۴ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی قارچ شناسی پزشکی جامع_۱۷۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی باکتری شناسی و ویروس شناسی_۲۷۰ سوال + پاسخنامه

 

 

 

۲۹۰۰ تومان – خرید
bai

bai