نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

دانلود سوالات استخدامی آموزش و پرورش ( 96) کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش1396/06/03(دﺑﯿﺮي ﺣﺮﻓﻪوﻓﻦ(ﮐﺎر و ﻓﻨﺎوري)کدشغل3332) نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش1396/06/03(هنرآموز(استادکار متالورژِی)کدشغل3331) نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش1396/06/03(هنرآموز معدن کدشغل3330) نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش1396/06/03(ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي اﻣﻮر اداري و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر کدشغل3329) نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش1396/06/03(ﻫﻨﺮآﻣﻮز(اﺳﺘﺎدﮐﺎر ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻠﺰي)کدشغل3328) نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش1396/06/03(ﻫﻨﺮآﻣﻮز(اﺳﺘﺎدﮐﺎر ﺳﺮاﻣﯿﮏ)کدشغل3327) نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش1396/06/03(ﻫﻨﺮآﻣﻮز (اﺳﺘﺎدﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن)کدشغل3326) نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش1396/06/03(ﻫﻨﺮآﻣﻮز(اﺳﺘﺎدﮐﺎر اﻣﻮر زراﻋﯽ ...

ادامه مطلب »