نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش ۱۳۹۶/۰۶/۰۳( ساختمان کدشغل ۲۵۲۳ )

دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺳﺎزهﻫﺎ ۵۵ سوال + پاسخنامه روشﻫﺎي اﺟﺮاي اﺑﻨﯿﻪ ۲۵ سوال + پاسخنامه نگهداری وترمیم ابنیه ۲۵۸ سوال + پاسخنامه تکنولوژی مصالح ۱۲۰ سوال + پاسخنامه مدیریت ساخت  پروژه۳۳۰ سوال + پاسخنامه   ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و۹۶ دروس عمومی شامل :   ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش فناوری اطلاعات ...

ادامه مطلب »