نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش ۱۳۹۶/۰۶/۰۳(ﻫﻨﺮآﻣﻮز (اﺳﺘﺎدﮐﺎر ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺧﻮدرو)کدشغل۲۵۷۷)

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻣﻮﻟﺪ ﻗﺪرت ۷۹ سوال + پاسخنامه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت (ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ)۲۰ سوال + پاسخنامه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺮق ﺧﻮدرو ۲۰ سوال + پاسخنامه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺷﺎﺳﯽ و ﺑﺪﻧﻪ۱۰ سوال + پاسخنامه  ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺳﻮﺧﺖرﺳﺎﻧﯽ ۱۱۵ سوال + پاسخنامه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي دﯾﺰل۵۵ سوال + پاسخنامه     ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و۹۶ دروس عمومی شامل : ...

ادامه مطلب »