نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۶/۰۶/۰۳(ﻫﻨﺮآﻣﻮز(ﺳﺘﺎدﮐﺎر ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي)کدشغل ۲۵۷۹)

ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎي ﺗﻬﯿﻪ زﻣﯿﻦ و ﮐﺎﺷﺖ۱۲۰ سوال + پاسخنامه ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎي داﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ۱۴۵ سوال + پاسخنامه ﮐﺎرﺑﺮد و ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﺮاﮐﺘﻮر۱۲۰ سوال + پاسخنامه ﭘﻤﭗﻫﺎ و ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎي آﺑﯿﺎري۱۸۰ سوال + پاسخنامه ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي۲۱۰ سوال+پاسخنامه   سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و۹۶ دروس عمومی شامل :   ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و ...

ادامه مطلب »