ارشیو نویسنده :bai

نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۶/۰۶/۰۳(هنرآموز(استادکار امور دامی)کدشغل۳۳۲۳

ﭘﺮورش دام و ﻃﯿﻮر۱۲۰ سوال + پاسخنامه ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي دام و ﻃﯿﻮر ۱۲۰ سوال + پاسخنامه ﺗﻐﺬﯾﻪ دام   ۱۸۰ سوال + پاسخنامه  تاﺳﯿﺴﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات داﻣﭙﺮوري۲۴۰ سوال + پاسخنامه سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و۹۶ دروس عمومی شامل :   ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش فناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL ) ...

ادامه مطلب »