ارشیو نویسنده :bai

نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۶/۰۶/۰۳(هنرآموز کامپیوتر کدشغل۳۲۵۱)

ذﺧﯿﺮه و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت  ۳۹۵ سوال + پاسخنامه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ  ۳۹۴ سوال + پاسخنامه ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي یک ۱۸۵ سوال + پاسخنامه ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي دو۲۸۵ سوال + پاسخنامه ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي سه  ۳۶۵ سوال + پاسخنامه اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ ۱۷۰ سوال+پاسخنامه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دادهﻫﺎ ۳۳۱ سوال + پاسخنامه ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ۵۰۵ سوال + پاسخنامه ﭘﺎﯾﮕﺎه داده۱۳۳ سوال + پاسخنامه سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ ...

ادامه مطلب »