ارشیو نویسنده :bai

نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۶/۰۶/۰۳(ﻫﻨﺮآﻣﻮز(اﺳﺘﺎدﮐﺎر اﻣﻮر زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﯽ)کدشغل۳۳۲۵)

راﺑﻄﻪ آب، ﺧﺎك و ﮔﯿﺎه یک ۱۸۰ سوال + پاسخنامه راﺑﻄﻪ آب، ﺧﺎك و ﮔﯿﺎه دو۳۰ سوال + پاسخنامه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ۲۲۵ سوال + پاسخنامه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻏﯽ۲۴۵ سوال + پاسخنامه ﮔﯿﺎهﺷﻨﺎﺳﯽ۲۱۰ سوال + پاسخنامه ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎي ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ۲۱۰ سوال + پاسخنامه سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و۹۶ دروس عمومی شامل : ...

ادامه مطلب »