ارشیو نویسنده :bai

نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۵/۰۶/۰۳(آموزگار ابتدایی کدشغل۲۵۱۷)

اصول و فلسفه ۳۳۰ سوال + پاسخنامه  اصول تعليم و تربيت ۴۳۰ سوال + پاسخنامه روانشناسی پرورشی ۱۶۰ سوال + پاسخنامه روانشناسی رشد یک۲۵۰ سوال + پاسخنامه روانشناسی رشد دو ۳۱۰ سوال + پاسخنامه روش ها وفنون تدریس ۱۱۰ سوال + پاسخنامه  اندازه گيري، سنجش و ارزشيابي آموزشي ۳۶۰ سوال + پاسخنامه سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و۹۶ ...

ادامه مطلب »